SFS 1971:643

710643.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i mi ljöskyddslagen (1969:387);

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 14 och 48 §§ miljöskyddslagen (1969:
387) skall ha nedan angivna lydelse.

SFS 1971:643

Utkom från trycket

den 27 juli 1971

14 § Koncessionsnämnden skall sörja för fullständig utredning av

ärende som kommer under nämndens prövning.

Nämnden skall

1. genom kungörelse i en eller flera av ortens tidningar eller på

annat lämpligt sätt bereda dem som kan beröras av den miljöfarliga
verksamheten tillfälle att yttra sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har

väsentliga intressen att bevaka i frågan,

3. hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på

platsen, om det ej är uppenbart onödigt,

4. lämna den som gjort ansökan eller framställt erinran underrättelse

om det som tillförts ärendet genom annan än honom själv och bereda

honom tillfälle att yttra sig däröver, om ej annat följer av 15 § förvalt­
ningslagen (1971: 290).

Nämnden kan uppdraga åt en eller flera av ledamöterna att hålla sam­

manträde eller besiktning enligt andra stycket 3.

Nämnden kan uppdraga åt sakkunnig att verkställa särskild utredning.
Kostnad för kungörelse och för utredning enligt fjärde stycket betalas

av den som utövar eller ämnar utöva den miljöfarliga verksamheten.

Nämnden fastställer på yrkande ersättning för utredningen.

48 § Mot beslut som meddelas av statens naturvårdsverk enligt 10 §

andra stycket eller av länsstyrelsen enligt 17 § andra stycket får talan ej

föras.

Talan mot beslut enligt 14 § sista stycket andra punkten eller rörande

förbud vid vite enligt 51 § föres hos kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av koncessionsnämnden eller länsstyrelsen en­

ligt denna lag föres hos Konungen genom besvär.

För att tillvarataga allmänna intressen får naturvårdsverket föra ta­

lan mot koncessionsnämndens eller länsstyrelsens beslut i fråga om till­
stånd enligt lagen, mot koncessionsnämndens beslut i fråga som avses i
41 § och mot länsstyrelsens beslut i fråga som avses i 40 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

1 Prop. 1971; 30, KU 36, rskr 222.

1541

¬

background image

SFS 1971: 643

som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttöf-

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vaft

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.