SFS 1974:1064

741064.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:1064 Lag

Utkom från t rycket oiu ändHng 1 lagcffi (1969:246) om fastighetsdomstol;
den 14 janua ri 1975

utfärdad den 13 december 1974.

Kung], M aj:l förordnar med riksdagen' i fråga om lagen (1969:246)

om fastighetsdomstol^

delsaU nuvarande 13 och 14 §§ skall betecknas 17 och 18 §§,
dels att lagens rubrik samt 1, 2 och 17 §§ skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att rubriken närmast före 9 § skall lyda "Förfarandet i faslig-

hetsdomstol",

delsan rubriken närmast före 13 § skall sättas närmast före 17 §,
dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 13�16§§, samt

närmast före 13 och 15 §§ nya rubriker av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag tr äder i kraft.

Lag om domstolar i fastighetsmål

Inledande bestämmelser

1 § 1 varje län skall finnas en fastighetsdomstol. Konungen kan dock

föreskriva att annat område än län skall utgöra domkrets för fastighets­

domstol eller att flera fastighetsdomstolar skall finnas för samma
område. Den tingsrätt som Konungen bestämmer skall vara fastighets­
domstol.

Fastighetsdomstol upptager mål eller ärende enligt vad som före-

skrives i särskild lag e ller annan författning. Sådant mål eller ärende

benämnes i denna lag fastighetsmål. Om flera fastighetsdomstolar skall

finnas för samma område, bestämmer Konungen hur skilda slag av
fastighetsmål skall fördelas mellan domstolarna.

2 § Om domstol i fastig hetsmål och rättegången i såda nt mål gäller i

tillämpliga delar vad som är föreskrivet om allmän domstol, i den mån

ej annat följer av denna lag eller annan författning.

2252

Fastighetsdomstols sammansättning

3 § Fastighetsdomstol består av två lagfarna ledamöter, en teknisk

ledamot och två nämndemän. Om särskilda skäl föreligger, kan efter

' Prop. 1974:144, JuU 3 4, rskr 333.

^ La gen omtryckt 1971:534,

¬

background image

ordförandens bestämmande ytterligare en teknisk ledamot ingå i dom-

SFS 1974:1064

stolen.

1 mål eller ärende angående arrende, hyra, bostadsrätt eller tvångs­

förvaltning av bostadsfastighet består domstolen dock av två lagfarna
ledamöter och tre nämndemän. Teknisk ledamot får efter ordförandens

bestämmande ingå i dom stolen i stäl let för en av nämndemännen, om
målets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

En av de lagfarna ledamöterna skall vara ordförande i fastighetsdom­

stolen. Denne utses bland de lagfarna domarna i tingsr ätten. Den andre
lagfarne ledamoten skall vara lagfaren domare i tingsrätten eller i
annan tingsrätt. Teknisk ledamot skall ha teknisk utbildning och
erfarenhet av fastighetsbildning eller fastighetsvärdering. Nämnde­

männen bör vara allmänt betrodda och väl förtrogna med sin orts
förhållanden.

4§ När mål enligt särskilda bestämmelser efter prövning av själva
saken avgöres utan huvudförhandling är fastighetsdomstol domför

utan nämndemännen. 1 övrigt är fastighetsdomstol vid handläggning av
mål domför med en lagfaren ledamot i samma utsträckning som före-

skrives för tingsrätt.

5 § Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, utser ord­

föranden samt utnämner eller förordnar teknisk ledamot i fastighets­

domstol.

6§ Nämndeman i fastighetsdomstol utses genom val för sex år.

Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, fastställer för

varje domsaga inom fastighetsdomstols domkrets det antal
nämndemän som skall utses. Nämndeman skall vara valbar till
nämndeman i den domsaga för vilken han utses. Avgår nämndeman

under tjänstgöringstiden, skall val avse åters tående del av samma tid.

7 § Val av nämndeman i fastighetsdomstol förrättas i kommun, som

ensam bildar domsaga, av kommunens fullmäktige samt i annat fall

inför tingsrätt av valmän som utses av fullmäktige i varje kommun
inom domsagan. Bestämmelserna i kommunallagen den 18 de cember
1953 ( nr 753) om ersättning till fullmäktig äger motsvarande tillämp­

ning.

Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, fastställer

det antal valmän jämte suppleanter för dem som skall utses.

Klagan öv er valet föres genom besvär hos hovrätten. Mot hovrättens

beslut får talan ej föras.

8§ Nämndeman tjänstgör efter kallelse av fastighetsdomstolens ord­

förande. Till tjänstgöring bör företrädesvis kallas nämndemän från den

domsaga till vilken målet närmast har anknytning.

Förfarandet i fastighetsdomstol

9§ Om det behövs för utredning i särskild fråga, kan ordföranden

uppdraga åt en eller flera ledamöter av fastighetsdomstolen att verk-

2253

¬

background image

SFS 1974: 1064

ställa undersökning på platsen. Parterna skall på lämpligt sätt under­

rättas om tiden för sådan undersökning, om ej undersökningen sker

endast som förberedande åtgärd för syn på stället.

10 § Huvudförhandling hålles vid syn på stället eller, om syn ej

behövs, på plats som bestämmes med hänsyn främst till att minsta

möjliga kostnader uppstår.

11 § Vid huvudförhandlingens början bör ordföranden eller annan

ledamot kort redogöra för saken och de yrkanden som framställts i
målet. För utredning i fråga av teknisk beskaffenhet får part åberopa
ingiven skrift. Redogörelse skall lämnas för skriftens innehåll.

Vid uppskjuten huvudförhandling skall målet företagas i det skick

vari det förelåg vid den tidigare handläggningens slut. Har de
ledamöter som vid det senare sammanträdet tjänstgör i domstolen ej

deltagit i den tidigare handläggningen, skall dock målet företagas till ny

huvudförhandling. 1 den mån det i s ådant fall kan antagas vara utan

betydelse eller skulle medföra oskälig kostnad eller synnerlig olägen­
het, behöver bevis som upptagits vid tidiga re sammanträde ej upptagas

på ny tt.

12 § Yppas vid överläggning skiljaktiga meningar, tillämpas rätte­
gångsbalkens regler om omröstning i domstol med endast lagfarna
ledamöter. Vid omröstning skall först ordföranden säga sin mening,
därefter den andre lagfarne ledamoten, så den tekniske ledamoten och

sist nämndemännen.

Hovrätts saitimansättning

13 § 1 ann at fastighetsmål än som avses i 3 § andra stycket skall en

teknisk ledamot ingå i hovrätten i stället för en lagfaren ledamot,

såvida icke hovrätten finner att medverkan av teknisk ledamot

uppenbart icke är behövlig. Om särskilda skäl föreligger, kan efter hov­
rättens bestämmande rätten bestå av tre lagfarna och två tekniska leda­
möter.

1 mål som avses i 3 § andra styc ket får efter hovrättens bestämmande

en teknisk ledamot ingå i rätten i ställ et för en lagfaren ledamot, om

målels beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

14 § Teknisk ledamot i hovrätt skall ha teknisk utbildning och
erfarenhet av fastighetsbildning eller fastighetsvärdering. Sådan

ledamot utnämnes eller förordnas av Konungen.

2254

Förfarattdet i hovrätt

15 § Bestämmelserna i 9 § äger motsvarande tillämpning i fråga om

faslighelsmål i hovrätt, dock alt uppdrag som avses i paragrafen
lämnas av hovrätten.

16 § Utredning, som teknisk ledamot i hovrätt verksläili beträffande

fråga av teknisk beskaffenhet, får ej läggas till grund för hovrättens

¬

background image

dom eller beslut, utan att parterna först beretts tillfälle alt yttra sig

över utredningen. Detta gäller dock ej, om utredningen i endast
oväsentlig mån avviker från vad som tidigare framkommit i målet.

SFS 1974:1064

liv.

övriga bestämmelser

17 § Domstol i fas tighetsmål får för sina sammanträden förfoga över

behövliga lokaler i allmä n byggnad som ej är upptagen för sitt huvud­

sakliga ändamål eller utgöres av gudstjänstlokal. Uppkommer särskilda

kostnader, ersättes de av statsverket.

18 § Närmare föreskrifter för tillämpningen av denna lag meddelas

av Konungen.

Denna lag träder i kraft den dag Kungl. Majd bestämmer.

�ldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas i mål vari hovrätt

före ikraftträdandet påbörjat huvudförhandling eller föredragning för
målets avgörande.

CARL GUSTAF

LENNART GEIJER

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.