SFS 1982:1126

821126.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:1126

uiv^öring i lagen (1969:246'j öiiii domstolar i

utkom från trycket

ghetsmål;

den 27 december 1982

'i

låd den 16 december 1982.

igt riksdagens beslut' för eskrivs att 3 § lagen (1969:246) om domsto-

Itiighetsmål^'skall ha nedan angivna lydelse.

i^'astighetsdomstol béstår a v två lagfarna ledamötet-< en teknisk leda-

;h två nämndemän. Om särskilda skäl föfeligger, kan efter ordföran-

estämmande ytterligare en teknisk ledamot ingå i domstolen,
d eller ärende angående" arrende, hyrä, bostadsrätt eller tvångsför-

(g av bos tadsfastighet består domstol en dock av två lagfarna leda-

och tre näm ndemän. Teknisk ledamot far efter ordförandens be-

ändé ingå i domstolerii i stället för en av nämndemännen, om målets

fenhiet eller annat särr.kilt skäl föranleder det.

huvudförhandling i fastighetsrnål beräknas kräva minst fyra veckor,

det lagfafhä ledamöter utökas med en utövef det antal som anges i

Dch andra stycken a. Om det är påkallat méd hänsyn till målets

llng eJler annan särskild omständighet gäller detsamma om antalet

;män.

I de lagfarna ledamöterna skall vara ordförande i fastighetsdomsto-

nne utses bland de lagfarna domarna i tingsrätten. Ann an lagfaren

I skall var a lagfaren domare i tingsrätten eller i annan tingsrätt,

i ledamoh.skall ha' teknisk utbildning och erfarenhet av fastighets-

; eller fastighetsvärdering. Nämndemännen bör vara allmänt be-

)Ch väl förtrogna med sin orts förhållanden,

et sedan huvudförhandling har påbörjats inträffar förfall för en av

irna led amöterna eller för en av nämndemännen eller, om två

riedamötef deltar, för en av dem, är rätten ändå domför.

»41,100 ll,rskr83.

mtiyckt 1974:1064.

lydelse av lagens rubrik 1974; 1064,

2825

¬

background image

SFS 1982:1126

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

Peter Löfmarck

(J u stiticdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.