SFS 1989:661

890661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:661

om ändring i lagen (1969:246) om domstolar i

Utkom från trycket

fastighetsmål;

den 29 juni 1989

Utfärdad den 14 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3, 4 oc h 4 a § § lagen (1969:246)

om domstolar i fastighetsmåF skall ha följande lydelse.

3

Fastighetsdomstol består av två lagfarna ledamöter, en teknisk leda­

mot och två nämndemän. Om särskilda skäl föreligger, kan efter ordföran­

dens bestämmande ytterligare en teknisk ledamot ingå i domstolen.

I mål eller ärende angående arrende, hyra, bostadsrätt eller tvångs­

förvaltning av bostadsfastighet består domstolen dock av två lagfarna

ledamöter och tre nämndemän. Teknisk ledamot får efter ordföran dens

bestämmande ingå i domstolen i ställe t för en av nämndemännen, om
målets beskaffenhet eller annat särskilt skäl föranleder det.

Om det föreligger särskilda skäl med häns yn till målets omfattning eller

svårighetsgrad, får antalet lagfarna ledamöte r utökas med en utöver det
antal som ang es i första och andra styck ena. Detsamma gäller i frå ga om
antalet nämndemän.

En av de lagfarna ledamöterna skall vara ordförande i fastighetsdomsto­

len. Denne ut ses bland de la gfarna domarna i tings rätten. Annan lagfaren

\ Prop. 1988/89:95, JuU23. rskr, 288.

" Lagen omtryckt 1974:1064.

^ Senaste lydelse 1982:1126,

1127

¬

background image

SFS 1989:661

ledamot skall vara lagfaren domare i tingsrätten eller i annan tingsrätt.

Teknisk ledamot skall ha teknisk utbildning och erfarenhet av fastighets­

bildning eller fastighetsvärdering. Nämndemännen bör vara allmänt be­
trodda och väl förtrogna med sin orts förhållanden.

Om det sedan huvudförhandling har påböijats inträffar förfall för en av

de lagfarna ledamöterna eller för en av nämndemännen eller, om två

tekniska ledamöter deltar, för en av dem, är rätten ändå domför.

4 § När mål enligt särskilda bestämmelser efter prövning av själva saken

avgörs utan huvudförhandling är fastighetsdomstol domför utan nämnde­

männen. 1 övrigt är fastighetsdomstol domför med en lagfaren ledamot vid
handläggning som inte sker vid huvudförhandling och vid huvudförhand­
ling i fall som avses i 1 kap. 3 a § andra och tredje styckena rättegångsbal­
ken.

4 a §'' I mål angående hyra eller bostadsrätt, där värdet av vad som yrkas

uppenbart inte överstiger hälften av basbeloppet enligt lagen (1962:3 81)

om allmän försäkring, gäller 1 ka p. 3 d § rättegångsbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1989.
2. �ldre föreskrifter om rättens sammansättning gäller alltjämt vid

huvudförhandlingar som har påböijats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

'' Senaste lydelse 1987:751.

1'

V,

11

bis

JI33

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.