SFS 1977:701

770701.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 13 sept. 1977

Lag

SFS 1977:701

om ändring i miljöskyddslagen (1969:387);

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 14 § miljöskyddslagen

(1969:387)2

ha nedan angivna lydelse.

14 §2 Koncessionsnämnden skall sörja för fullständig utredning av

ärende som kommer under nämndens prövning.

Nämnden skall
1. genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt bereda

dem som kan beröras av den miljöfarliga verksamheten tillfälle a tt yttra
sig.

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har

väsentliga intressen att bevaka i frågan,

3. hålla sammanträde med dem som saken angår och besiktning på

platsen, om det ej är uppenbart onödigt,

4. lämna den som gjort ansökan eller framställt erinran underrättelse om

det som tillförts ärendet genom annan än honom själv och bereda honom

tillfälle att yttra sig däröver, om ej annat följer av 15 § förvaltnin gslagen

(1971:290).

Nämnden kan uppdraga åt en eller flera av ledamöterna att hålla

sammanträde eller besiktning enligt andra stycket 3.

Nämnden kan uppdraga åt sakkunnig att verkställa särskild utredning.
Kostnad för kungörelse och för utredning enligt fjärde stycket betalas av

den som utövar eller ämnar utöva den miljöfarliga verksamheten.

Nämnden fastställer på yrkande ersättning för utredningen.

Skall koncessionsnämnden avge yttrande till regeringen i är ende enligt

136 a § byggnadslagen (1947:385), äger bestämmelserna i första-femte

styckena motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den I januari 1978.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1976/77:63, KU 4 5. rskr 336.

^ Lagen omtryckt 1972:782.

® Senaste lydelse 1975:461.

1665

105-SFS 19 77

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.