SFS 1969:387

690387.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 387

Miljöskyddslags

(jiven Slockholms sloU d en 29 maj 1 969.

Vi GUSTAF ADOLF, ni ed Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n (1 e s K o n u n g, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gotl förordna som följer.

Inledande hesUimmelser

1 §.

Denna lag är tillämplig på

1. utsläppande av avloppsvatten, fast ämne eller gas från mark, byggnad

el er anläggning i vattendrag, sjö eller annat vattenområde,

2. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan

medföra f örorening av vattendrag, sjö eller annat vattenområde, om an­

vändningen ej utgör byggande i vatten,

3. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan laed-

föra s törning fö r omgivningen genom luftförorening, buller, skakmng, ljus

dier annat sådant, om störningen ej är helt tillfällig. .

i?-

Lagen är icke tillämplig på störning i radiomottagningsapparat, Lj neiier

är Jagen till ämplig i fråga om joniserande strålning eller

Irisk s tröm frå n elektrisk anläggning, varom särskilda best^melser g

åtgärd eller användning som enligt vad nu sagts omfatt

t,

Ddljöfarlig verksamhet.

2 §*

Wöver bestä mmelserna i denna leg gäller om

eller i

fSrcsktives i hälsovärds-, byggnads- och naturvärdsU�~sh"n> g

3nnan lagstiftning.

. ,

förorening och om

. 1 fråga om bvggande i vatten för att motverka

�~ f5r avlopps-

'=>^språktagande av mark för ledning eller annan anläggning

mat en finns bestämmelser i vattenlagen.

f3,nToer äger meddela sär-

Konungen eller myndighet som Konungen best^ | av-

bestämmelser' till förebyggande av vattenfororemn. g

3 §.

^led avloppsvatten avses 1 denna lag

...

⬢ ^pil lvatten eller annan flytande oren lo

' ^'rop. 10G9; 28; 3LU 37; Rskr 281.

-IS�cwiooo. Suensk förfatlningssamUng i969,

¬

background image

1969 ⬢ Nr 387

904

2, vntlen som använls för Uylning vid driften av fabrik eller annan inräu.

vallen som avledes för sådan torrläggning av mark inom sUds,,ia�~

ellt btmadsplan som ej sker för viss eller vissa fastigheters rakning,

r vauSi som avledes för torrläggning av begravningsplats.

Tillåilighelsregler

§⬢

Fnr miliöfarlia verksamhet skall väljas sådan plats att ändainulet

vinnas med minsta inträng och olägenhet utan oskälig kostnad.

Kan

de

försik

avhjälpa olägenhet.

, n- ,

i i t. i T-

I . ^

Omfattningen av åliggande enligt första stycket hedomes med utgångs­

punkt i vad som är tekniskt möjligt vid verksamhet av det slag som är

i frå^a och med beaktande av såväl allmänna som enskilda intressen.

Vid a\n-ägningen mellan olika intressen skall särskild hänsyn tagas till k

ena sidan beskaffenheten av område som kan bli utsatt för störning och

betydelsen av störningens verkningar, å andra sidan nyttan av verksam­

heten samt kostnaden för skyddsåtgärd och den ekonomiska verkan i ö v­
rigt av försiktighetsmått som kommer i fråga.

6 §.

Kan miljöfarlig verksamhet befaras föranleda olägenhet av väscnllig be­

tydelse, även om försiktighetsmått som avses i 5 § iakttages, får verksam-

iieten utövas endast-om särskilda skäl föreligger.

^

,

Innebär den befarade olägenheten att ett stort antal människor far sina

levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller att betydande förlust fran

naturvärdssynpunkt uppkommer eller alt liknande allmänt intresse skacas

avsevärt, får verksamheten ej utövas. Konungen kan dock lämna tiHslan

enligt denna lag, om verksamheten är av synnerlig betydelse för närings

livet eller för orten eller eljest från allmän synpunkt.

_

Första stycket eller andra stycket första punkten hindrar ej

flygplats, väg eller järnväg, vars anläggande prövas i särskild ordning, -T

vändes för avsett ändamål.

7 g.

Avloppsvatten av följande slag får icke utsläppas i

annat vattenområde om det ej år uppenbart att det kan ske utan o .ic'-

"ämligen

- |f,ilic-

1. avloppsvatten som kommer från vattenklosett eller härrör fr«in

^ySöClse och som ej undergått längre gående rening än slamavskiljnm-.

2. pressaft från siloanläggning,

3. urin från djurstall,

!⬢

o- ytbehandlingsbad i metallindustri eller koncentrerat skoljvai

sadantbad.

^ ^

Konungen kan föreskriva att vad som sägs i första stycket skall g;' ⬢

avloppsvatten av visst annat slag.

¬

background image

1969 -Nr 387

905

8 §.

: ⬢

.

�~

Xr det av särslvild betydelse från. naturvårdssynptinbt eller eiiocf

^

^ *:u allmnnt intresse, kan RnmTTnröT,'�j

eljest med

av

från

a^mänt inlreäse, kan KonuTg^^S' I �

J,�~dä förbjuda a It utsläppande av avloppsvatten, fast ämne elte sarLn

Lark, byggnad eller anlaggmng i vattendrag, sjö eller annat vattenomäl

del kan ske utan oskälig inträng for innehavare av fabrik eller inrälU

�~i�~.S0Di anlagts innan beslutet meddelats eller för kommun eller annan

soDi dessförinnan börjat avleda avloppsvatten.

TiUståndsprövning

9 §. .

Koncessionsnämnden för miljöskydd kan. på ansökan av den som utövar

el er ämnai'utöva miljöfarlig verksamhet lämna tillstånd till verksamheten

efter prö\Tiing enligt denna lag.

'

⬢ ⬢

.

...

. ^ 9 §;

Konungen ka n föreskriva, att

1. -vissa slag av fabriker eller andra inrättningar ej får anläggas,

2. avloppsvatten av viss mängd, art eller sammansättning éj får utsläppas,

3. fast avfall eller annat fast ämne ej får utsläppas eller uppläggas så att

vattendrag, sjö eller annat vattenområde kan förorenas,

"

4. -v issa" slag av inrättningar eller deras användning ej får" ändras på sätt

som kan m edföra ökad eller ny olägenhet eller'som eljest är av betydelse

från störningssynpnnkt

.

utan att koncessionsnämnden lärrinat tillstånd enligt denna lag eller an­

mälan gjorts kos statens naturvårdsverk eller länsstyrelsen.

.

Naliirvurdsverket får, efter prövning i varje särskilt fall enligt denna lag,

medge unda nlag från sådan skyldighet att söka tillstånd soni foreskri-va s

raed stöd av första stycket. I beslut om medgivande skall anges de villkor

som skall gälla.

11 §.

⬢ ⬢ . . :

Koncessionsnämnden består av ordförande och tre andra

förberedande åtgärd och vid prövning av fråga om

^ ensam,

ler om avskrivning av ärende kan nämnden hestå

°

�~ ledamot

Ordföranden skall vara lagfaren och erfaren i doBWV^v. En letoot

skall ha sa kkunskap och erfarenhet i tekniska

ctatens natur­

erfarenhet av frå gor som faller inom verksamhetsoinr

verk-

'^årdsverk. Den fjärde ledamoten skall ha erfara f ,

avser kom-

sanihet. Om ärendet enligt ordförandens bedoman ®

^ person med

^"nala förhållanden, skall som fjärde,ledamot i stallet inga p

erfarenhet av k ommunal verksamhet. ^

nrh i den utsträckning

honungen förordnar ordförande, övriga ledamo

, ' ^ galler även er-

behövs, ersättare tör dem. Bestämmelserna om ledamot �~

^^llare.

^

^

skall finaas flera av-

Konungen kan föreskriva att i koncessionsnamn

, tiijäiripHga delar

Bestämmelserna om koncessionsnämnd galten

^^delning.

(Joniärc

mot-

Bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om

Ledamot är dock

tillämpning på ledamot i koncess

⬢^javig på den grund alt han

¬

background image

1969 ⬢ Nr 387

906

^ 1 i villendomslol tngit befattning med ärende om samma miljöfarliga

;

är under prövning hos koncessionsnämnden,

verksamhe

myndighet än vattendomstol tagit befattning med sådanl

J't uL att fatta beslut varigenom ärendet avgjorts.

13 §.

Ansökan om tillstånd skall vara skriftlig. Den skall innehålla de uppgif.

ler r tningar och tekniska beskrnmingar som fordras for bedömande av

mn miliöfårliga verksamhetens beskaffenhet, omfattning och verkningar.

Ansökan skall inges i det antal exemplar som koncessionsnämnden anser

^'^Unpfvller ansökan ej vad som föreskrives i första stycket eller har den ej

in"ivits'i tillräckligt antal exemplar, skall sökanden föreläggas att avhjälpa

biästen inom viss tid. I föreläggandet kan utsättas vite eller påföljd att bris­
ten avhjälpes på sökandens bekostnad.

14 §.

Koncessionsnämnden skall sörja för fullständig utredning av ärende som

kommer under nämndens prövning.

Nämnden skall

1. genom kungörelse i en eller flera av ortens tidningar eller på annat

lämpfigt sätt bereda dem som kan beröras av den miljöfarliga verksamhe­

ten tilfiälle att yttra sig,

2. samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsent­

liga intressen att bevaka i frågan,

\3. hålla sammanträde med parter och besiktning på platsen, om det ej ä r

uppenbart onödigt,

4. bereda part tillfälle att yttra sig över utredning som förebragts av mot­

part eller införskaffats genom koncessionsniimndens försorg.

Nämnden kan uppdraga åt en eller flera av ledamöterna att hålla samman­

träde eller besiktning enligt andra stycket 3.

Nämnden kan uppdraga åt sakkunnig att verkställa särskild utredning.

Kostnad för kungörelse och för utredning enligt fjärde stycket betalas av

den som utövar eller ämnar utöva den miljöfarliga verksamheten. Nämnden
fastställer påyrkande ersättning för utredningen.

15 §.

Yppas vid koncessionsnämndens överläggning till beslut skiljaktiga nk

ningar, skall omröstning ske. Uppkommer därvid fråga om tillämpliglk en
av denna lag eller fråga om vidtagande av förberedande åtgärd eller fr'

om underställning enligt 16 §, skall särskild omröstning ske beträi an(

sadan fråga.

Vid omröstning gäller den mening som fått de flesta rösterna eller, v i

lika rostetal, den mening som ordföranden biträder.

X G ^

Finner koncessionsnämnden vid prövning av ansökan om tillsland cnbp^

denna lag att hinder mot tillstånd möter enligt 6 § andra stycket k _

föreligger sådana omständigheter som anges i

Knnn

punktcn, skall nämnden med eget yttrande underställa

Konungens avgörande.

träffamllfx'^ ^^nn u])p(lrarra åt länsstyrelsen alt pröva fråga om

5v:!S

visst slag av ärenden. I fråga om äi-enden som sålunda pm

¬

background image

1969 . Nr 387

,V länsslyrelsen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna ' a

vPiiden som provas av koncessionsnämnden.

®^serna i denna lag om

" Konimg^'^

åt länsstyrelsen alt belräfffln#!

ineden medgiva undantag som avses i 10 § andra stycket

Tillståndsbesliit

18 §,

I tillsländsbcslut skal! noggrant anges den miljöfarlisa verkssmi,,!

tillståndet avser och de villkor som skall gälla.

verksamhet som

I heslulet k an fastställas %iss t id, i regel ej over tio är inritn -n

tillslåndet avsedda verksamheten skall ha satts i gäng!

, 19 §.

Lanmar Körningen tillstånd i fall som avses i 6 § andra stvcket kan

Konungen medd ela särskilda villkor för att tillgodose allmänna ändamål i

bygden.

20 §.

Om Konungen lämnar tillstånd, kan Konungen uppdraga åt koncessions­

nämnden eller lä nsstyrelsen att fastställa närmare ^^llkor för tillståndet.

21 §.

Om det när tillstånd till miljöfarlig verksamhet lämnas ej tillräckligt sä­

kert k an bedömas villva v illkor som bör gälla i visst avseende, får avgöran­

det i denna det uppskjutas till dess erfarenhet av verksamheten vunnits.

1 sa mband med uppskov enligt forsla stycket skatt provisoriska före­

skrifter om sk yddsåtgärder eller andra försiktighetsmått meddelas, om det

är n ödvändigt för alt motverka olägenhet. Uppskjuten fråga skall avgöras

sä snart det ];an ske,

22 §.

.

Den som f ått tillstånd enligt denna lag till miljöfarlig verksamhet kan

fj på grund av bestämmelse i lagen eller i hälsovårdsstadgan den 19 decem-

tier 1 958 (nr G63) åläggas att upphöra med verksamheten eller attjmeo

avseende på denna vidtaga försiktighetsmått utöver vad som anges i till-

slåndsbeslutet, om ej annat följer av 23�25 § eller 40 § andra stycke .

23 §

�&sidosätter någon villkor som angivits i tillståndsbeslul

sen betydande, kan koncessionsnämnden förklara tillstände

ovbjuda fortsatt verksamhet.

Har lio år förflutit från det tHIståndsbeslul vunnit laga

jssforinnan förhfillandena ändrats väsentligt, bim

resbiva nya eller strängare villkor för verksamheten etter

"3 ftoT- iitE'ånaeii av tid som

särskilda skäl föreligger, kan nämnden f»"; "

^

"Ses i första stycket även mupröva tillstånd att utsläppa

PP

vattenområde.

i Hp pkoiuKier genom miljöfarlig v-erksambel betyda^^^

ineddela

loresWnär tillstånd lämnades, kan ^

olägenheten för fram-

som är ägnad att förebygga eller mmska oi .

1 ,

i

I

⬢; J i

¬

background image

1969 ⬢ Nr 387

908

26 §.

Friga son. avses i 23-25 § prövas efler framställning av slalcas nai�~.

vårdsverk.

27 §.

Ffler ansökan av tillslåndshavaren kan koncessionsnämnden

eller mildra villkor i tillslåndsbeslut om det ar uppenbart atl villkoret e

läimre behövs eller är strängare an nödvändigt eller om ändringen pakallai

i' omsländigbel som icke förutsågs^nar tillståndet meddelades.

T-Tnr Konuimen fastställt villkor för tillstånd, får koncessionsnämnden

vid tillämpning av 24, 25 eller 27 § icke avvika väsentligt från villkoret
utan att Konungen medgivit det.

^

Tillstånd förfaller, om den med tillståndet avsedda verksamheten ej

satis i ''äng inom tid som föreskrivits med stöd av 18 § andra stycket.

' Visas^ "Utigt skäl för dröjsmål eller skulle synnerligt men uppstå ge­

nom att tillståndet förfaller," kan Iconcessionsnämnden förlänga tiden m ed

liö"sl\io år, om ansökan därom göres innan den föreskrivna tiden går u t.

^

Ersättning m, m.

30 t

Den som orsakar olägenhet genom miljöfarlig verksamhet skall utge

ersättning härför. Har olägenheten ej orsakats genom försumlighet, skall

dock ersättning utgå endast om olägenheten är av någon betydelse o ch

bara i den mån den ej skäligen bör tålas med hänsjm till förhållandena i

orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden.

Om e j annat följer av vad nedan sägs, skall ersättningen bestämmas en­

ligt allmänna skadeståndsregler.

31 §⬢

.. .

Kan i fråga om skada eller olägenhet som drabbar egendom ersättning­

ens belopp lämpligen uppskattas på förhand, skall ersättning bestämnias

för framtida skada, om part begär det.

Om det finns skälig anledning, kan ersättning för framtida skada pa

egendom bestämmas att utgå med visst årligt belopp. Ersättning som b e­

stämts på sådant sätt kan jämkas efter vad som är skäligt, om ändra e

förhållanden påkallar det.

32 §.

Medför miljöfarlig verksamhet att fastighet eller del av fastighet ni"

onyttig för ägaren eller att synnerligt men uppkommer vid begagnan e-

skall fastigheten eller fastighetsdelen lösas, om ägaren begär det.

33 ^

Fastighetsägare som vill fordra inlösen enligt 32 § skall väcka

I*!

den fastighetsdomstol inom vars område den miljöfarliga verksamliei

huvudsak utövas eller skall utövas.

-oro-

I fraga om inlösen gäller lagen den 12 maj 1917 (nr 189) om

priation i tillämpliga delar. Ogillas yrkande oni inlösen, tillämpas doc-

manna regler om rättegångskostnad.'

Den som vill framställa ersättningsanspråk eller annat enskilt

pa grund av miljöfarlig verksamhet skall väcka talan vid

i 33 §. �ven den som utövar eller ämnar utöva nu

Tj

prövning av ersättningsfråga på sätt som

a därvid ange de ersättningsbelopp som han erbjuder.

¬

background image

1969 . Nr 387

35 g.:

909

Trr<;älliiing som fastställts att utgå på en gång for fm-m»; i i

.h ocH som tillkommer agaren av fastigheten eller^nltT^

Ti denna skall nedsättas hos länsstyrelsen om

raf 1

o,. cm.+

»^-viliaH ^n\ r ⬢ ^^^^^stighelen'eller

en besväras av sökt eller beviljad inteckning för

len

på grund av 11 kap. 2 § jordabalken^ ägJenf

o^ulden köpeskill ing. Nedsättning behöver dock ej ske om sSan !IT

,;Vget är väsentligen utan betydelse för fordringshavarens säkerhet

I samband med att fastighetsdomstolen bestämmer ersättning skall dom

stolen ange i vad mån nedsättning skall ske.

� au aom

Kedsall belopp skall av Iänsst^_elsea genast insättas i bankinrättnins

för alt (lär in nestå mot ranta. Om fordelning och utbetalande av-nedsatt be­

lopp jä mte ränta samt om verkan därav gäller i tillämpliga delar vad som

är föreskrivet för del fall att nyttjanderätt eller servitutsrätt upplåtes ge­

nom expropriation.

'

Om innehavare av fordran som avses i första stycket lider förlust därige­

nom alt ersättning blivit för lågt beräknad och ersättningen till följd av

överenskommelse mellan den ersättningsskyldige och den ersättningsbe-

raUigade eller av annan anledning ej blivit prövad av dorastol, har ford-

ringshavaren rä tt att av den er sättnings skyldige få gottgörelse för förlusten

moL avskrivning på fordringshandlingen. Talan om sådan gottgörelse skall

väckas \id fastighetsdomstol som anges i 33 §,

36 §.

Väcker någon talan vid fastighetsdomstol om förbud raot miljöfarlig

verksamhet eller om åläggande för den som utövar eller ämnar utöva så­

dan verksamhet att vidtaga försiktighetsmått och är fråga om tillstå nd till

verksamheten enligt denna lag under proMiing eller kommer den^ under

prövning innan fastighetsdomstolen avgjort målet, skall domstolen förklara
målet vilande till dess frågan avgjorts.

37 §.

.

- , , .

I mål enligt 34 § andra punkten äger bestämmelserna om kostnad i ex-

propriationsmål motsvarande tillämpning.

,

fal an q

Ogillas ta lan som avses i 36 § på den grund alt s��ra°den

väckande sökt och erhållit tillstånd enligt denna lag,

fjtte-

omständigheterna förordna att vardera parten

gångskoslnad eller a tt full eller j ämkad ersättning skall tiUaggas

Tillsyn

38 §⬢

_

-jf�fa fara för allniän-

Till skydd mot miljöfarlig verksamhet som

och länsstyrelser-

ja mhessen skall tillsyn utövas av statens naturvårdsverK

Naturvårdsverket har den centrala

verksamhet. Läns-

^;"^l-nsverksamhet och lämnar vid behov bistånd i denna v
%relsGn ntav.o T. re>.,n;vrvr.«rio niTqvn inom lanet.

rncd sådana

'.r !

:⬢:! I

'L''

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.