SFS 1970:1022

701022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 1022

Lag

om ändring i lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol;

given Stoc kholms slott den 17 de cember 19 70.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocb

Vendes Konung, göraveterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 3 § lagen (1969: 246) om fastighetsdomstol skall ha nedan

angivna lydelse.

3 §.

Fastighetsdomstol hestår

två nämndemän.

Ordföranden utses

eller fastighetsvärdering.

Nämndemännen bör

orts förhållanden.

Om fastighetsdomstols sammansättning i hyresmål finns särskild före­

skrift.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

LENNART GEIJER

' Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444.

IJP]

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.