SFS 2018:421 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar / SFS 2018:421 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
SFS2018-421.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:921) om mark- och

miljödomstolar

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1, 3, 4, 6 och 10 §§ lagen
(2010:921) om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
I mark- och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen ska det
finnas lagfarna domare och tekniska råd.

I mark- och miljödomstolen dömer också särskilda ledamöter.
Rättens ordförande ska alltid vara en lagfaren domare. När rätten består

av fler än en lagfaren domare tillämpas bestämmelserna i 1 kap. 3 f § rätte-
gångsbalken i en mark- och miljödomstol och bestämmelserna i 2 kap. 4 b §
rättegångsbalken i Mark- och miljööverdomstolen.

3 §2 I lagen (2010:1390) om utnämning av ordinarie domare finns bestäm-
melser om utnämning av tekniska råd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer anställer

vikarier för tekniska råd och förordnar de särskilda ledamöterna i mark- och
miljödomstol. Den som ska tjänstgöra som särskild ledamot ska vara svensk
medborgare och får inte vara underårig, i konkurs eller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer utser vilka av

de lagfarna domarna i tingsrätt och Svea hovrätt som ska tjänstgöra i mark-
och miljödomstol respektive Mark- och miljööverdomstolen.

4 §3 I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen är första instans
ska rätten vid huvudförhandling eller sammanträde bestå av en lagfaren
domare och av ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter. En av de sär-
skilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom
Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lant-
mäteriets verksamhetsområde eller av vatten- och avloppsfrågor. Den andra
särskilda ledamoten ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell
verksamhet, av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndig-
heters verksamhetsområden eller av vatten- och avloppsfrågor. I stället för
en av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfaren domare eller ett
tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets beskaffenhet motiverar
det.

1 Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2 Senaste lydelse 2010:1885.

3 Senaste lydelse 2016:246.

SFS

2018:421

Publicerad
den

8 maj 2018

background image

2

SFS

2018:421

Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i sak utan

huvudförhandling eller sammanträde om det inte med hänsyn till målets
omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt att rätten består av ordföranden
och ett tekniskt råd.

Utöver det som sägs i första stycket får ytterligare en eller två ledamöter

ingå i rätten. Om rätten utökas med två ledamöter ska den ena ledamoten
vara lagfaren domare och den andra tekniskt råd eller särskild ledamot.

6 § I ett mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen ska, om
inte annat följer av andra eller tredje stycket eller 7 §, rätten vid avgörande
i sak bestå av en lagfaren domare och ett tekniskt råd.

I stället för det tekniska rådet får ytterligare en lagfaren domare ingå i

rätten, om målets beskaffenhet föranleder det. Om målets svårighetsgrad
eller omfattning föranleder det, får rätten ha den sammansättning som enligt
4 § gäller vid huvudförhandling.

Vid avgörande i sak av en tillståndsfråga enligt miljöbalken ska rätten ha

den sammansättning som enligt 4 § gäller vid huvudförhandling, om målet
inte är av enkel beskaffenhet.

10 §4 I ett mål eller ärende som har överklagats till Mark- och miljö-
överdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst tre
ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid delta i
rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och miljödomstolen.
Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan en huvudförhandling eller
någon annan handläggning har påbörjats, är rätten ändå domför. Fler än fem
ledamöter får inte delta. Tekniskt råd ska alltid ingå i rätten, om det inte är
uppenbart obehövligt.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av en

ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över
domvilla ska Mark- och miljööverdomstolen bestå av tre lagfarna domare.
Ett tekniskt råd får dock ingå i rätten i stället för en av de lagfarna domarna.

Om det i rätten ska ingå andra än lagfarna domare bestämmer rättens

ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet vilka som ska ingå.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2017:315.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.