SFS 2021:459 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar / SFS 2021:459 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
SFS2021-459.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:921) om mark- och

miljödomstolar

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2010:921) om mark-
och miljödomstolar

dels att 2 kap. 7 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 4�6, 8 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 10 a och 10 b §§, och

närmast före 2 kap. 4 och 10 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det närmast före 2 kap. 11 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

⬝Gemensam bestämmelse⬝.

2 kap.
Mark- och miljödomstolarna

4 §2 Mark- och miljödomstolen ska, om inte annat är föreskrivet, bestå av
en lagfaren domare och ett tekniskt råd.

I stället för det tekniska rådet får ytterligare en lagfaren domare ingå i

rätten, om målets eller ärendets beskaffenhet motiverar det.

Vid avgörande i sak av en tillståndsfråga enligt miljöbalken ska även två

särskilda ledamöter ingå i rätten, om det inte med hänsyn till målets eller
ärendets omfattning och svårighetsgrad är tillräckligt med en lagfaren
domare och ett tekniskt råd. �ven i andra fall får två särskilda ledamöter
ingå i rätten, om målets eller ärendets beskaffenhet motiverar det. I stället
för en av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfaren domare eller
ett tekniskt råd ingå i rätten.

I de fall och under de förutsättningar som anges i tredje stycket får, utöver

vad som anges där, ytterligare en eller två ledamöter ingå i rätten. Om rätten
utökas med två ledamöter ska den ena ledamoten vara lagfaren domare och
den andra tekniskt råd eller särskild ledamot.

5 §3 Vid avgörande i sak av ett mål om utdömande av vite på särskild talan
av myndighet får rätten bestå av en lagfaren domare. Detsamma gäller vid
avgörande i sak av ett annat mål eller ärende, om det är av enkel beskaffenhet
och inte avser en tillståndsfråga enligt miljöbalken.

1 Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312.
2 Senaste lydelse 2018:421.
3 Senaste lydelse 2010:1886.

SFS

2021:459

Publicerad
den

4 juni 2021

background image

2

SFS

2021:459

6 §4 Vid handläggning som inte innefattar ett avgörande i sak får rätten
bestå av en lagfaren domare.

8 § Om det ska ingå andra än lagfarna domare i rätten, bestämmer rättens
ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet eller ärendet och
vad som föreskrivs i andra stycket vilka som ska ingå.

När det ingår två eller tre särskilda ledamöter i rätten, ska en av dem ha

erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs-
och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde
och en av dem ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksam-
het eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltnings-
myndigheters verksamhetsområden. I mål enligt lagen (2006:412) om
allmänna vattentjänster ska de särskilda ledamöterna ha erfarenhet av
vatten- och avloppsfrågor.

Mark- och miljööverdomstolen

10 §5 I ett mål eller ärende som har överklagats till Mark- och
miljööverdomstolen ska rätten bestå av minst fyra ledamöter, av vilka minst
tre ska vara lagfarna domare. Minst fyra lagfarna domare ska dock alltid
delta i rätten, om tre lagfarna domare har ingått i rätten i mark- och
miljödomstolen. Om en av de lagfarna domarna får förhinder sedan en
huvudförhandling eller någon annan handläggning har påbörjats, är rätten
ändå domför. Fler än fem ledamöter får inte delta. Ett tekniskt råd ska alltid
ingå i rätten, om det inte är uppenbart obehövligt.

Vid behandling av frågor om prövningstillstånd eller vid prövning av en

fråga om avvisning av ett överklagande till Mark- och miljööverdomstolen
ska rätten bestå av tre lagfarna domare. Detsamma gäller vid prövning av en
ansökan om resning eller återställande av försutten tid eller en klagan över
domvilla. Ett tekniskt råd får ingå i rätten i stället för en av de lagfarna
domarna.

Vid avskrivning efter återkallelse får rätten bestå av en lagfaren domare.

10 a § Vid annan handläggning än avgörande av ett mål eller ärende får
rätten bestå av tre lagfarna domare. Ett tekniskt råd får ingå i rätten i stället
för en av de lagfarna domarna.

10 b § Om det ska ingå andra än lagfarna domare i rätten, bestämmer
rättens ordförande med hänsyn till de frågor som prövas i målet eller ärendet
vilka som ska ingå.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emil Karlsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2018:421.
5 Senaste lydelse 2018:421.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.