SFS 2011:587 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar / SFS 2011:587 Lag om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
110587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2010:921) om mark- och
miljödomstolar;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 4 §§ lagen (2010:921)

om mark- och miljödomstolar ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och

erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

En särskild ledamot ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom

Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäte-
riets verksamhetsområde eller av industriell, kommunal eller areell verk-
samhet.

4 §

I ett mål eller ärende där mark- och miljödomstolen är första instans

ska rätten vid huvudförhandling eller sammanträde bestå av en lagfaren do-
mare, som är rättens ordförande, ett tekniskt råd och två särskilda ledamöter.
En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som
faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets el-
ler Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra särskilda ledamoten ska ha
erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana
sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhets-
områden. I stället för en av de särskilda ledamöterna får ytterligare en lagfa-
ren domare eller ett tekniskt råd ingå i rätten, om målets eller ärendets be-
skaffenhet föranleder det.

Första stycket gäller också när ett mål eller ärende avgörs i sak utan

huvudförhandling eller sammanträde, om inte rätten finner att det är tillräck-
ligt med ordföranden och ett tekniskt råd och parterna samtycker till det eller
målet eller ärendet är av enkel beskaffenhet.

Utöver vad som sägs i första stycket får ytterligare en eller två ledamöter

ingå i rätten. Utökas rätten med två ledamöter ska den ena ledamoten vara
lagfaren domare och den andra tekniskt råd eller särskild ledamot.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

SFS 2011:587

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:587

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.