SFS 2008:157 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling / SFS 2008:157 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
080157.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 13 §§ lagen (1927:85) om

dödande av förkommen handling

2

ska ha följande lydelse.

2 §

3

En ansökan om dödande av handling ska vara skriftlig. Den ska ges in

till tingsrätten i den ort, där förpliktelsen ska fullgöras, eller, om en sådan ort
inte är nämnd i handlingen, till den tingsrätt, där den förpliktade är skyldig
att svara i tvistemål, som angår betalningsskyldighet i allmänhet. Om det är
fråga om ett pantbrev i en fastighet eller en tomträtt, ska ansökan göras hos
tingsrätten i den ort där det inskrivningskontor som handlägger inskriv-
ningsärenden avseende fastigheten ligger.

I fråga om pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge ska

ansökan göras hos tingsrätten i skeppets hemort eller i den ort där bygget ut-
förs. I fråga om företagsinteckningsbrev ska ansökan göras hos tingsrätten i
den ort där inskrivningsmyndigheten ligger. En ansökan om dödande av in-
tecknad fordringshandling ska göras hos tingsrätten i den ort där inskriv-
ningsmyndigheten ligger, eller, såvitt gäller inteckning i järnväg, tingsrätten
i den ort där det inskrivningskontor som handlägger inskrivningsärenden av-
seende järnvägen ligger.

En ansökan om dödande av ett konossement ska ges in till tingsrätten i

godsets bestämmelseort.

Om flera domstolar är behöriga, får ansökan göras vid vilken som helst av

dem.

13 §

4

�r det inte känt var ett pantbrev eller någon annan inteckningshand-

ling finns och har tio år förflutit från det att handlingen uppvisades för an-
teckning om innehav eller i övrigt företeddes i ett inteckningsärende, kan
den intecknade egendomens ägare ansöka om att inteckningen ska dödas
trots att handlingen inte kan företes. En ansökan som avser ett pantbrev i en
fastighet eller en tomträtt ska göras hos tingsrätten i den ort där det inskriv-
ningskontor som handlägger inskrivningsärenden avseende fastigheten lig-
ger. Ifråga om pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Lagen omtryckt 1981:770.

3

Senaste lydelse 2003:533.

4

Senaste lydelse 2003:533.

SFS 2008:157

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:157

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

ska ansökan göras hos tingsrätten i skeppets hemort eller i den ort där
skeppsbygget utförs. En ansökan som avser någon annan inteckningshand-
ling ska göras hos tingsrätten i den ort där vederbörande inskrivningsmyn-
dighet finns, eller, såvitt gäller inteckning i järnväg, tingsrätten i den ort där
det inskrivningskontor som handlägger inskrivningsärenden avseende järn-
vägen ligger. Kan det antas att ett pantbrev eller företagsinteckningsbrev har
tillkommit på sådant sätt eller har kommit ur ägarens hand under sådana om-
ständigheter som utesluter giltig pantsättning, får ansökan om dödande av
inteckningen göras även om den nyss angivna tiden inte har förflutit.

Den som senast har antecknats som innehavare av handlingen ska, om det

kan ske, delges ansökningen i enlighet med vad som föreskrivs om delgiv-
ning av stämning i tvistemål. Tingsrätten ska därefter utfärda en offentlig
stämning, som ska kungöras på det sätt som anges i 6 §. Stämningen ska
innehålla en beskrivning av handlingen. I stämningen ska vidare den som
kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan
lämna upplysningar i ärendet uppmanas att anmäla detta till tingsrätten se-
nast en viss angiven dag. Denna dag ska bestämmas så att minst sex måna-
der kommer att förflyta från dagen för kungörandet. Sökanden ska underrät-
tas om innehållet i stämningen.

Sedan tiden för anmälan enligt andra stycket har gått ut, ska tingsrätten

avgöra ärendet. Finner tingsrätten därvid att någon omständighet inte har fö-
rekommit som utgör skälig anledning att låta inteckningen fortfarande gälla,
ska tingsrätten förordna att inteckningen får dödas utan att handlingen före-
tes efter ansökan om detta hos vederbörande inskrivningsmyndighet.

Tingsrätten ska underrätta inskrivningsmyndigheten om en ansökan som

har gjorts enligt första stycket och om tingsrättens slutliga beslut i ärendet.
Inskrivningsmyndigheten ska anteckna detta i inskrivningsboken, inskriv-
ningsregistret eller fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har ansökan avsla-
gits, ska anteckning om detta dock inte göras förrän beslutet har vunnit laga
kraft.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Fredrik Ludwigs
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.