SFS 1991:199

910199.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:199

Utkom från tr>'cket

den 15 maj 1991

442

Lag

om ändring i lagen (1927:85) om dödande av forkommen

handling;

utfärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 1 och 9 §§ la gen (19 27:85) om

dödande av forkommen handling- skall ha följande lydelse.

1 §' Löpande skuldebrev, växlar, konossement eller andra handlingar

vilkas företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, att påkalla

fullgörande av någon annan förpliktelse eller att antecknas som innehavare
av en rättighet på ett konto som avses i aktiekontolagen (1989:827) eller
lagen (1991:195) om penningmarknadskonton får, om det kan anta s att

handlingen har förstörts eller kommit bort, dödas på begäran av den som
har förlorat handlingen. Detsamma gäller i fråga om aktiebrev, pantbrev

och företagshypoteksbrev, liksom beträffande intecknade fordringshand­

lingar som är ställda till viss man.

Denna lag tillämp as inte på banksedlar. Den tillämpas inte heller på

obligationer eller förlagsbevis utom i fråga om

1. obligationer och förlagsbevis som har ställts till viss man eller till vis s

man eller order och som har utfärdats genom Värdepapperscentralen VPC

Aktiebolags försorg, eller

2. obligationer med en löptid på högs t ett år som har ställts till innehava­

ren och som utges av bankin stitut.

9

Varder handlingen dödad, må den omständigheten att den ej kan

företes icke utgöra hinder för sökanden att göra gällande den ratt, som på

handlingen kunnat grundas; och har den, som är förpliktad att fullgöra vad
i handlingen blivit utfäst, eller, i fråga om intecknad fordringshandling,

den intecknade egendomens ägare alt utfärda ny handling, som mot den

' Prop. 1990/91; i 06, LU33, rskr. 241.

^ Lagen omlry ckt 1981:770.

' Senaste lydelse 1989:837.

⬢⬢ Senaste lydelse 1989:837.

il

⬢ J

¬

background image

dödade sv arar. Ny handling skall inte utfärdas, om dödandet gällde en

SFS 1991; 199

handling vars företeende endast utgjorde ett villkor for att någon skall

antecknas som in nehavare av en rättighet på ett konto som avses i aktie-

kontolagen (1989:827) eller lagen (1991: 195) om penningmarknadskon­

ton.

Ny handling, som enligt första stycket utfärdats i stället för dödad

inteckningshandling, gälle ej såsom inteckningshandling förrän anteckning

skett jämlikt 10 § tredje stycket.

1 frå ga om växel och konossement gälle tillika vad därom är särskilt

stadgat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bes tämmer.

På regeringens vägnar

LAILA FREIV ALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.