SFS 2004:417 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling / SFS 2004:417 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
040417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling;

utfärdad den 27 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1927:85) om dödande

av förkommen handling skall ha följande lydelse.

1 §

2 Löpande skuldebrev, växlar, konossement eller andra handlingar vil-

kas företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, att påkalla full-
görande av någon annan förpliktelse eller att antecknas som innehavare av
en rättighet på ett konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument får, om det kan antas att handlingen har förstörts eller
kommit bort, dödas på begäran av den som har förlorat handlingen. Det-
samma gäller i fråga om aktiebrev, pantbrev och företagsinteckningsbrev,
liksom beträffande intecknade fordringshandlingar som är ställda till viss
man.

Denna lag tillämpas inte på banksedlar. Den tillämpas inte heller på obli-

gationer eller förlagsbevis utom i fråga om obligationer med en löptid på
högst ett år som har ställts till innehavaren och som ges ut av bank eller kre-
ditmarknadsföretag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243.

2 Senaste lydelse 2003:533.

SFS 2004:417

Utkom från trycket
den 8 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.