SFS 2003:533 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling / SFS 2003:533 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
030533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling;

utfärdad den 17 juli 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2, 4, 8, 10 och 13 §§ lagen

(1927:85) om dödande av förkommen handling skall ha följande lydelse.

1 §

2

Löpande skuldebrev, växlar, konossement eller andra handlingar vil-

kas företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, att påkalla fullgö-
rande av någon annan förpliktelse eller att antecknas som innehavare av en
rättighet på ett konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av fi-
nansiella instrument får, om det kan antas att handlingen har förstörts eller
kommit bort, dödas på begäran av den som har förlorat handlingen. Det-
samma gäller i fråga om aktiebrev, pantbrev och företagsinteckningsbrev,
liksom beträffande intecknade fordringshandlingar som är ställda till viss
man.

Denna lag tillämpas inte på banksedlar. Den tillämpas inte heller på obli-

gationer eller förlagsbevis utom i fråga om obligationer med en löptid på
högst ett år som har ställts till innehavaren och som ges ut av bankinstitut.

2 §

3

Ansökan om dödande av handling skall, skriftligen avfattad, ges in till

rätten i den ort, där förpliktelsen skall fullgöras, eller, om sådan ort ej är
nämnd i handlingen, till den rätt, där den förpliktade är skyldig att svara i
tvistemål, som angår gäld i allmänhet. Då fråga är om pantbrev på grund av
inteckning i fastighet eller tomträtt, görs ansökningen hos den rätt där den
inskrivningsmyndighet finns inom vars verksamhetsområde fastigheten är
belägen.

I fråga om pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge

görs ansökningen hos rätten i skeppets hemort eller i den ort där bygget ut-
förs. I fråga om företagsinteckningsbrev görs ansökningen hos rätten i den
ort där inskrivningsmyndigheten är. Ansökan om dödande av intecknad
fordringshandling görs hos rätten i den ort där inskrivningsmyndigheten är.

Ansökan om dödande av konossement skall ingivas till rätten i godsets

bestämmelseort.

�r enligt vad nu är sagt flera domstolar behöriga, får ansökningen göras

vid vilken som helst av dem.

1

Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222.

2

Senaste lydelse 1998:1481.

3

Senaste lydelse 2001:1147.

SFS 2003:533

Utkom från trycket
den 19 augusti 2003

background image

2

SFS 2003:533

4 §

4

Sökanden åligger att, så vitt ske kan, om ansökningen underrätta en

var vilken såsom gäldenär, löftesman eller eljest är på grund av handlingen
förpliktad. Avser ansökningen pantbrev, företagsinteckningsbrev eller in-
tecknad fordringshandling, skall den intecknade egendomens ägare, så ock
den som senast, i den ordning särskilt är stadgat, blivit antecknad såsom
innehavare av handlingen, där så ske kan, underrättas om ansökningen.

8 §

5

Sedan tiden för anmälan enligt 6 § andra stycket har gått ut, skall rät-

ten avgöra ärendet. Finner rätten därvid att någon omständighet inte har fö-
rekommit som visar eller ger skälig anledning till antagande att handlingen
finns i behåll, skall handlingen dödas genom beslut av rätten.

Beträffande pantbrev, företagsinteckningsbrev och intecknade fordrings-

handlingar skall beslutet innehålla en erinran om att beslutet inte innebär att
inteckningen dödas.

10 §

6

Avser ansökan om dödning pantbrev, företagsinteckningsbrev eller

intecknad fordringshandling, skall rätten underrätta vederbörande inskriv-
ningsmyndighet om ansökningen för anteckning i inskrivningsboken, in-
skrivningsregistret eller fastighetsregistrets inskrivningsdel. Vad nu sagts
om ansökningen skall också gälla rättens slutliga utslag i ärendet. Har an-
sökningen avslagits, får dock anteckning ej verkställas förrän utslaget vunnit
laga kraft.

Sedan utslag, varigenom pantbrev eller inteckningsbrev dödats, vunnit

laga kraft, skall inskrivningsmyndigheten på ansökan utfärda nytt pantbrev
eller inteckningsbrev som svarar mot det dödade samt göra anteckning i in-
skrivningsboken, inskrivningsregistret eller fastighetsregistrets inskrivnings-
del om detta.

Har intecknad fordringshandling dödats genom lagakraftvunnet utslag,

skall inskrivningsmyndigheten, på ansökan, på inskrivningsdag göra anteck-
ning i vederbörande inskrivningsbok, att ny handling, som utfärdats jämlikt
9 §, medför den inteckningsrätt som tillkommit den dödade.

13 §

7

�r det inte känt var ett pantbrev eller någon annan inteckningshand-

ling finns och har tio år förflutit från det att handlingen uppvisades för an-
teckning om innehav eller i övrigt företeddes i ett inteckningsärende, kan
den intecknade egendomens ägare ansöka att inteckningen dödas trots att
handlingen inte kan företes. Ansökan som avser ett pantbrev på grund av in-
teckning i fastighet eller tomträtt skall göras hos den rätt där den inskriv-
ningsmyndighet finns inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen.
Ifråga om pantbrev på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge skall
ansökan göras hos rätten i skeppets hemort eller i den ort där skeppsbygget
utförs. Ansökan som avser någon annan inteckningshandling skall göras hos
rätten i den ort där vederbörande inskrivningsmyndighet finns. Kan det antas
att ett pantbrev eller företagsinteckningsbrev har tillkommit på sådant sätt
eller har kommit ur ägarens hand under sådana omständigheter som utesluter

4

Senaste lydelse 1984:658.

5

Senaste lydelse 1984:658.

6

Senaste lydelse 2001:1147.

7

Senaste lydelse 2001:1147.

background image

3

SFS 2003:533

giltig pantsättning, får ansökan om dödande av inteckningen göras även om
den nyss angivna tiden ej har förflutit.

Den som senast har antecknats som innehavare av handlingen skall, om

det kan ske, delges ansökningen i enlighet med vad som föreskrivs om del-
givning av stämning i tvistemål. Rätten skall därefter utfärda en offentlig
stämning, som skall kungöras på det sätt som anges i 6 §. Stämningen skall
innehålla en beskrivning av handlingen. I stämningen skall vidare den som
kan inneha handlingen eller vet att den finns i behåll eller som i övrigt kan
lämna upplysningar i ärendet uppmanas att anmäla detta till rätten senast en
viss angiven dag. Denna dag skall bestämmas så att minst sex månader kom-
mer att förflyta från dagen för kungörandet. Sökanden skall underrättas om
innehållet i stämningen.

Sedan tiden för anmälan enligt andra stycket har gått ut, skall rätten av-

göra ärendet. Finner rätten därvid att någon omständighet inte har förekom-
mit som utgör skälig anledning att låta inteckningen fortfarande gälla, skall
rätten förordna att inteckningen får dödas utan handlingens företeende efter
ansökan om detta hos vederbörande inskrivningsmyndighet.

Rätten skall underrätta inskrivningsmyndigheten om en ansökan som har

gjorts enligt första stycket och om rättens slutliga beslut i ärendet. Inskriv-
ningsmyndigheten skall anteckna detta i inskrivningsboken, inskrivningsre-
gistret eller fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har ansökningen avslagits,
skall anteckning om detta dock inte göras förrän beslutet har vunnit laga
kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. En ansökan om dödande av ett företagshypoteksbrev som har kommit

in före den 1 januari 2005 prövas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.