SFS 1998:1481 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2011:900) om dödande av förkommen handling / SFS 1998:1481 Lag om ändring i lagen (1927:85) om dödande av förkommen handling
981481.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1927:85) om dödande av
förkommen handling;

utfärdad den 3 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 9 §§ lagen (1927:85) om dö-

dande av förkommen handling

2

skall ha följande lydelse.

1 §

3

Löpande skuldebrev, växlar, konossement eller andra handlingar vil-

kas företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning, att påkalla fullgö-
rande av någon annan förpliktelse eller att antecknas som innehavare av en
rättighet på ett konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av fi-
nansiella instrument får, om det kan antas att handlingen har förstörts eller
kommit bort, dödas på begäran av den som har förlorat handlingen. Det-
samma gäller i fråga om aktiebrev, pantbrev och företagshypoteksbrev, lik-
som beträffande intecknade fordringshandlingar som är ställda till viss man.

Denna lag tillämpas inte på banksedlar. Den tillämpas inte heller på obli-

gationer eller förlagsbevis utom i fråga om obligationer med en löptid på
högst ett år som har ställts till innehavaren och som ges ut av bankinstitut.

9 §

4

Varder handlingen dödad, må den omständigheten att den ej kan före-

tes icke utgöra hinder för sökanden att göra gällande den rätt, som på hand-
lingen kunnat grundas; och har den, som är förpliktad att fullgöra vad i hand-
lingen blivit utfäst, eller, i fråga om intecknad fordringshandling, den inteck-
nade egendomens ägare att utfärda ny handling, som mot den dödade svarar.
Ny handling skall inte utfärdas, om dödandet gällde en handling vars förete-
ende endast utgjorde ett villkor för att någon skall antecknas som innehavare
av en rättighet på ett konto som avses i lagen (1998:1479) om kontoföring av
finansiella instrument.

Ny handling, som enligt första stycket utfärdats i stället för dödad inteck-

ningshandling, gälle ej såsom inteckningshandling förrän anteckning skett
jämlikt 10 § tredje stycket.

I fråga om växel och konossement gälle tillika vad därom är särskilt stad-

gat.

1

Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14.

2

Lagen omtryckt 1981:770.

3

Senaste lydelse 1992:1311.

4

Senaste lydelse 1992:1311.

SFS 1998:1481

Utkom från trycket
den 11 december 1998

background image

2

SFS 1998:1481

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.