SFS 1981:1294

811294.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:1294

om ändring s rättegångsbalken;

från trycket

den 28 december 1981

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens besluri föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

f/e/5 att23kap. 18 och 21 §§,24 kap. 3,5-9, 12, 14, 17 och 22 §§, 25 kap.

2,5 och 7 §§, 28 kap. 13 §, 45 kap. 14 §, 47 kap. 9 och 22 §§, 52 kap. 1 § och
56 kap. 1 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att rubriken till 25 kap. rättegångsbalken skall lyda "Om reseförbud

och anmälningsskyldighet".

23 kap.

18 §2 Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen miss­

tänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken. Den
misstänkte och hans försvarare har rätt att fortlöpande, i den mån det kan
ske utan men för utredningen, ta del av vad som har förekommit vid under­
sökningen. De har vidare rätt att ange den utredning de anser önskvärd
och i övrigt anföra vad de anser nödvändigt. Underrättelse härom skall
lämnas eller sändas till den misstänkte och hans försvarare, varvid skäligt

rådrum skall beredas dem. �&tal får inte beslutas, innan detta har skett.

Begär den misstänkte, att förhör skall hållas med någon eller att annan

utredning skall förebringas, skall begäran efterkommas, om det kan anta­

gas, att åtgärden skulle äga betydelse för undersökningen. Avslås fram­

ställningen, skola skälen därför angivas.

21 § Vid fö rundersökningen skall protokoll föras över vad därvid före­
kommit av betydelse för utredningen.

Sedan utsaga av misstänkt eller annan upptecknats, skall, innan förhöret

'Prop. 1980/81:201, JuU 1981/82:13, rskr 54.

^ Senaste lydelse 1969:588.

2495

¬

background image

SFS 1981:1294

avslutas, utsagan uppläsas eller tillfälle på annat sätt lämnas att granska

uppteckningen samt den hörde tillfrågas, om han har något att erinra mot

innehållet. Erinran, som ej föranleder ändring, skall antecknas. Därefter
må uppteckningen ej ändras. Har utsagan först efter granskningen anteck­

nats i pro tokollet, skall uppteckningen biläggas handlingarna.

I mindre mål må i s tället för protokoll föras kortfattade anteckningar

över det väsentliga, som förekommit vid förundersökningen.

Så snart åtal beslutats, har den misstänkte eller hans försvarare rätt att

på begäran få en avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersök­

ningen. Har offentlig försvarare förordnats för den misstänkte, skall en av­
skrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till försvararen.

24 kap.

3

Om det på grund av den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller annan

liknande omständighet kan befaras att häktning skulle komma att medföra
allvarligt men för den misstänkte, får häktning ske endast om det är uppen­

bart att betryggande övervakning inte kan ordnas. Detsamma gäller kvinna
som har fött så kort tid förut att häktning kan befaras medföra allvarligt

men för barnet. Vill den misstänkte inte underkasta sig övervakning, skall
häktning ske.

Om ytterligare inskränkning i fråg a om häktning av den som är under

aderton år är särskilt stadgat.

Att resefbrbud eller anmälningsskyldighet får träda i stället för häktning,

stadgas i 25 kap.

5 § Förekomma mot någon skäl till häktning, må han i avbidan på rättens

beslut därom anhållas.

�ro ej fulla skäl till häktning, må den misstänkte dock anhållas, om det

finnes vara av synnerlig vikt, att han i avbidan på ytterligare utredning ta-

ges i förvar.

Beslut om anhållande meddelas av åklagaren. Beslutet skall innehålla

uppgift om det brott misstanken avser samt ange grunden för anhållandet.

6 § Har den, vilkens anhållande beslutats, avvikit eller är han eljest inte

närvarande då beslutet meddelas, skall, så snart beslutet verkställts, an­
mälan därom göras hos åklagaren.

Avviker den som misstänks för brott och förekommer skäl till hans an­

hållande, får åklagaren efterlysa honom.

7 §" Förekomma mot någon skäl till anhållande men kan beslut därom

icke utan fara avvaktas, må polisman även utan sådant beslut gripa ho­

nom.

Träffas den som begått brott, varå fängelse kan följa, å bar gärning eller

flyende fot, må han gripas av envar. Envar må ock gripa den som är efter­

lyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till nä rmaste polis­

man.

2496

^ Senaste lydelse 1964:166.

Senaste lydelse 1964:166.

¬

background image

Då någon gripits, skall anmälan därom skyndsamt göras hos åklagaren.

gpg 1981:1294

Denne har att efter förhör, som avses i 8 §, omedelbart besluta, om den

gripne skall anhållas eller friges.

8 § Den som anhållits enligt 6 § eller gripits enligt 7 § skall, så snart det

kan ske, för förhör inställas för åklagaren eller för polisman som har fått i
uppdrag att hålla förhöret.

9 § Då någon anhålls eller då beslut om anhållande som avses i 6 § verk­
ställs, skall den anhållne erhålla besked om det brott misstanken avser
samt grunden för anhållandet. Den anhållnes närmaste anhöriga och annan
som står den anhållne särskilt nära skall, så snart det kan ske utan men för

utredningen, underrättas om anhållandet. En sådan underrättelse får dock
inte utan synnerliga skäl lämnas mot den anhållnes önskan.

12 § �&klagaren skall, om inte den anhållne friges, senast dagen efter den,
då beslut om anhållande meddelades eller då den anhållne enligt 8 § inställ­

des till förhör, avlåta framställning till rätten om hans häktande. Behövs
det ytterligare utredning for prövning av häktningsfrågan, får åklagaren

vänta med framställningen. Den skall dock avlåtas så snart det kan ske och

senast på femte dagen efter den, då beslut om anhållande meddelades eller

den anhållne inställdes för förhör. Görs inte framställning enligt vad som

nu har sagts, skall den anhållne omedelbart friges.

I samband med framställningen skall till rätten samt till den anhållne och

hans försvarare överlämnas protokoll eller anteckningar över vad dittills

förekommit under förundersökningen i den mån de har betydelse för pröv­

ningen av h äktningsfrågan. Rätten kan dock medge att överlämnandet får

anstå viss kort tid. Påkallas forhör med annan än den anhållne, skall också

uppgift lämnas därom.

14 § Vid förha ndling i häktningsfrågan skall den som yrkat häktning så
ock, om ej synnerligt hinder möter för den anhållnes inställande, denne va­

ra tillstädes.

Den som yrkat häktning skall ange de omständigheter, varpå yrkandet

grundas. Den anhållne och hans försvarare skall få tillfälle att yttra sig. Ut­
över vad handlingarna från förundersökningen innehåller samt partema i
övrigt anför får utredning angående brottet inte förebringas, om det inte

finns särskilda skäl till det.

17 § Fråga om häktning av den som inte är anhållen får tas upp på yrkan­

de av åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsäganden el­
ler självmant ta upp frågan.

Då fråga om häktning väckts, skall, så snart ske kan, förhandling äga

rum inför rätten. Om sådan förhandling gälle i tillämpliga delar vad i
14-16 §§ ä r stadgat. Har den misstänkte kallats till förhandlingen eller

förekommer anledning, att han avvikit eller eljest håller sig undan, utgöre
dock hans utevaro ej hinder för förhandlingen. Uteblir målsäganden, ehuru

han kallats till förh andlingen, må frågan avgöras utan hinder därav.

Har rätten beslutat häktning av någon, som ej är vid rätten tillstädes,

skall, så snart beslutet verkställts, anmälan därom göras hos rätten.

2497

I57-SFS 1981

¬

background image

SFS 1981:1294

22 §® Den som är häktad skall utan dröjsmål föras till allmänt häkte.

Häktad krigsman må dock i stället föras till militärhäkte.

�r det av synnerlig vikt att den häktade för utredning angående det

brott, som föranlett häktningen, eller ett annat brott, för vilket han miss­

tänks, förvaras på en annan plats än som anges i första stycket, får rätten

på yrkande av åklagaren förordna att överförandet tills vidare skall anstå.
Rätten eller åklagaren får även besluta att den häktade, sedan han över­

förts till häkte, skall for förhör eller annan åtgärd inställas på en plats utom

häktet.

Om förvaring av häktad som undergår eller undergått rättspsykiatrisk

undersökning gälla särskilda bestämmelser.

25 kap.

2 § I samband med reseförbud eller anmälningsskyldighet får föreskrivas

att den misstänkte på vissa tider skall vara tillgänglig i sin bostad eller på
sin arbetsplats. Det får också ställas upp annat villkor som behövs för den

misstänktes övervakande. Vidare får reseförbud förenas med anmälnings­

skyldighet.

1 fråga om anmälningsskyldighet gäller vid tillämpning av denna balk i

övrigt vad som är föreskrivet om reseförbud.

5 § Har reseförbud meddelats av åklagaren, får den misstänkte begära

rättens prövning av förbudet. Då begäran kommit in, skall rätten, så snart

det kan ske och, om synnerligt hinder ej möter, senast på Qärde dagen där­
efter hålla forhandling som avses i 3 §. U tsätts huvudförhandling att hållas

inom en vecka, sedan begäran framställdes, får dock, om inte rätten finner

att särskild förhandling bör äga rum, förhandlingen anstå till huvudför­

handlingen.

7 § Har ej inom tid, som avses i 6 §, åtal väckts eller till rätten inkommit
framställning om förlängning av tiden eller förekomma eljest ej längre skäl
for reseförbud, skall det omedelbart hävas.

Om hävande av reseförbud förordnar åklagaren. Har förbudet medde­

lats eller fastställts av rätten, förordnar denna om hävande av förbudet.
Rätten får överlåta till åklagaren att besluta om tillfälliga undantag från re­

seförbudet eller från föreskrifter som har meddelats i sam band med detta.

Vad i 24 k ap. 21 § är s tadgat om häktning äge motsvarande tillämpning

beträffande reseförbud.

28 kap.

13

Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning gälle i tillämpli­

ga delar vad i 4, 8 och 9 §§ är stadgat om husrannsakan. �r fara i dröjsmål,

må åtgärd, som nu sagts, beslutas av polisman.

2498

^ Senaste lydelse 1966:302.

" Senaste lydelse 1974:831.

¬

background image

Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas

SFS 1981:1294

inomhus och i avskilt rum. Verkställes den av annan än läkare, skall såvitt
möjligt ett av fönrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara. Blo'd-

prov må ej tagas av annan än läkare eller legitimerad sjuksköterska. Annan

mera ingående undersökning må utföras endast av läkare.

Beträffande kvinnor får kroppsvisitation inte verkställas eller bevittnas

av annan än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Detsamma gäl­
ler kroppsbesiktning och annan undersökning vid k roppsbesiktning än ta­
gande av blodprov.

45 kap.

14 § Rätten bestämme, så snart ske kan, tid för huvudförhandlingen. För

behandling av rättegångsfråga eller del av saken, som må avgöras särskilt,
må huvudförhandling utsättas, ehuru målet i övrigt ej är berett till huvud­

förhandling.

�r den tilltalade anhållen eller häktad, skall huvudförhandling hållas

inom en vecka från den dag, då åtalet väcktes, om ej till föl jd av åtgärd,
som avses i 11 eller 12 §, eller annan omständighet längre uppskov är nöd­
vändigt. Har den tilltalade häktats efter åtalet, skall tiden räknas från da­

gen för hans häktande.

�r den tilltalade ålagd reseförbud, skall huvudförhandling hållas inom

en månad från den dag då åtalet väcktes, om inte längre uppskov är nöd­

vändigt till följd av åtgärd som avses i 11 eller 12 § eller annan omständig­
het. Har reseförbudet meddelats efter åtalet, skall tiden räknas från dagen

för delgivning av beslutet.

47 kap.

9 § Vid muntlig fö rberedelse skall första inställelse utsättas att äga rum,

så snart det kan ske. �r den tilltalade häktad, skall första inställelse äga
rum inom en vecka från dagen för hans häktande, om inte längre uppskov
är nödvändigt på grund av särskilda omständigheter. �r den tilltalade
ålagd reseförbud skall första inställelse äga rum inom en månad från dagen
för delgivning av beslutet. Till första inställelsen skall partema kallas, mål-
säganden genom särskild kallelse och den tilltalade i stämningen.

Målsäganden skall föreläggas att komma tillstädes vid påföljd att han el­

jest förlorar sin rätt att tala å brottet. Skall målsäganden infinna sig person­

ligen, förelägge rätten tillika vite.

Den till talade skall föreläggas vite. Om inställande av tilltalad, som är

häktad, förord ne rätten.

22 § Så snart förberedelsen avslutats, bestämme rätten, sedan tillfälle
om mö jligt giv its parterna att uttala sig, tid för huvudförhandlingen. För
behandling av rättegångsfråga eller del av salien, som må avgöras särskilt,
må huvudförhandling utsättas, ehuru förberedelsen av målet i övrigt ej av­

slutats.

�r den tilltalade häktad, skall huvudförhandlingen hållas inom en vecka

2499

¬

background image

SFS 1981:1294

från dagen för förberedelsens avslutande eller, då han häktats därefter,

från dagen för hans häktande.

�r den tilltalade ålagd reseforbud, skall huvudförhandling hållas inom

en månad från dagen för förberedelsens avslutande. Har reseförbudet
meddelats därefter, skall tiden räknas från dagen för delgivning av beslu­
tet.

52 kap.

1

Vill någon anföra besvär mot underrätts beslut, skall han inom två

veckor från den dag, då beslutet meddelades, till underrätten inkomma
med besvärsinlaga. Har beslut under rättegången meddelats annorledes än
vid sammanträde för förhandling, skall dock besvärstiden räknas från den

dag då klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över beslut om någons

häktande eller kvarhållande i häkte eller om åläggande av reseförbud eller i

fråga, som avses i 49 kap. 6 §, är inte inskränkt till viss tid.

Om skyldighet att anmäla missnöje med beslut, som avses i 49 kap . 3 §

eller 4 § första stycket I, 2, 3, 7, 8 eller 9, stadgas i nä mnda kapitel.

56 kap.

1 §® Vill n ågon anföra besvär mot hovrätts beslut, skall han inom fyra

veckor från den dag, då beslutet meddelades, till hovrätten inkomma med
besvärsinlaga. Har beslut under rättegången meddelats annorledes än vid

sammanträde för förhandling, skall dock besvärstiden räknas från den dag

då klaganden erhöll del av beslutet. Klagan över beslut om någons häktan­

de eller kvarhållande i häkte eller om åläggande av reseförbud är inte in­

skränkt till viss tid.

Om skyldighet att anmäla missnöje mot hovrätts beslut i fråga , som av­

ses i 49 kap. 3 § eller 4 § första stycket I, 2, 3, 7, 8 eller 9, stadgas i 54 kap.
3§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

2500

^ Senaste lydelse 1979:242.

® Senaste lydelse 1979:242.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.