SFS 1988:1260

881260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:1260

om ändring i rättegångsbalken;

frä�~

Utfärdad den 1 december 1988.

den 16 december 1988

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 4 kap. 1, 10 a och 13 §§, 8 kap. 2

§, 10 kap. 7 §, 12 kap. 2§ och 20 kap. 14 § rättegångsbalken skall ha

följande lydelse.

4 kap.

1 §' Lagfaren domare skall vara svensk medborgare och hava avlagt för

behörighet till domarämbete föreskrivna kunskapsprov.

Ej må den utöva domarämbete, som är i k onkurstillstånd eller som har

förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Om kunskapsprov och villkor i övrigt för utövande av domarämbete

förordnar regeringen.

10 a §' Regeringen förordnar för tre år i sänder dem som skall tjänstgöra

som ekonomiska experter enligt 1 kap. 8 § och 2 kap. 4 a §. Under treårs­

perioden får vid behov ytterligare personer förordnas för återstående del

av perioden. Inträffar medan en ekonomisk expert deltar i behandlingen
av ett mål en omständighet som medför att förordnandet skall upphöra att
gälla, skall förordnandet oberoende därav anses ha fortsatt giltighet såvitt
avser det pågående målet.

Den som skall tjänstgöra som ekonomisk expert skall vara svensk med­

borgare och får ej vara underårig eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

' Prop. 1987/88: 124, 1988/89: LU9, rskr. 10.

' Senaste lydelse 1974:573.

' Senaste lydelse 1985:415.

2879

¬

background image

SFS 1988:1260

1X3 §' Domare är jävig att handlägga mål;

1. Om han själv är part eller eljest har del i saken eller av dess utgång kan

vänta synnerlig nytta eller skada;

2. om han med part är eller varit gift eller är i rätt upp- eller nedstigande

släktskap eller svågerlag eller är syskon eller är i det svågerlag, att den ene
är eller varit gift med den andres syskon, eller om han på liknande sätt är

part närstående;

3. om han till någon, som har del i saken eller av dess utgång kan vänta

synnerlig nytta eller skada, står i förhållande, som avses i 2;

4. om han eller någon honom närstående, som avses i 2, är förmyndare,

god man eller förvaltare f�r p art eller eljest parts ställföreträdare eller är

ledamot av styrelsen f�r bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller

annan sådan inrättning, som är part, eller, då kommun eller annan sådan

menighet är part, är ledamot av nämnd eller styrelse, som handhar förvalt­
ningen av den angelägenhet målet rör;

5. om han eller någon honom närstående, som sägs i 2, till n ågon, som

har del i saken eller av dess utgång kan vänta synnerlig nytta eller skada,

står i förhållande, som avses i 4;

6. om han är parts vederdeloman, dock ej om parten sökt sak med

honom för att göra honom jävig;

7. om han i annan rätt såsom domare eller befattningshavare fattat

beslut, som rör saken, eller hos annan myndighet än domstol eller såsom

skiljeman tagit befattning därmed;

8. om han i sak en såsom rättegångsombud fört parts talan eller biträtt'

part eller vittnat eller varit sakkunnig; eller

9. om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba

förtroendet till hans opartiskhet i må let.

2880

8 kap.
2 §' Till ledamot av advokatsamfundet f^r endast den antas som

1. är svensk medborgare,

2. har hemvist i Sverige,
3. har avlagt de kunskapsprov som är föreskrivna för behörighet till

domarämbete,

4. har genomgått f�r advokatverksamhet erforderlig praktisk och teore­

tisk utbildning,

5. har gjort sig känd för redbarhet, och

6. även i övrigt bedöms lämplig att utöva advokatverksamhet.
Advokatsamfundets styrelse får i enskilda fall medge undantag från

antagningskraven såvitt gäller första stycket 1 och 2.

Den som är försatt i kon kurs eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken får inte antas till ledamot. Inte heller får den antas till
ledamot som enligt 3§ lagen (1985:354) om förbud mot yrkesmässig

rådgivning i vissa fall, m.m. är förbjuden att utöva rådgivningsverksam­
het.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid allmän domstol eller

allmän åklagare eller kronofogde får inte antas till ledamot; inte heller den

' Senaste lydelse 1973:240.

⬢⬢ Senaste lydelse 1988: 167.

¬

background image

som annars är anställd i statens eller kommuns tjänst eller hos annan

SFS 1988:1260

enskild än advokat, om inte advokatsamfundets styrelse medger undantag.

Vad som nu sagts gäller dock inte befattningshavare vid allmän advokat­
byrå.

10 kap.
7 § Tvist på grund av förmyndares, god mans eller förvaltares förvalt­

ning får väckas vid den rätt där förmynderskapet, godmanskapet eller
förvaltarskapet är eller senast varit inskrivet, eller också vid rätten i den

ort där förvaltningen förts.

Har någon eljest haft annans egendom till förvaltning, får tvist på grund

av förvaltningen väckas vid rätten i den or t där förvaltningen förts.

12 kap.
2 §' Såsom o mbud må ej brukas annan än den som rätten med hänsyn
till redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finner lämplig att vara

ombud i målet.

Ombud skall vara svensk medborgare med hemvist inom riket; dock må

även annan brukas såsom ombud, om rätten med hänsyn till målets

beskaffenhet och övriga omständigheter finner det lämpligen kunna ske.

Ej må den vara ombud, som är underårig eller i konkurstillstånd eller

som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

20 kap

14 §' �r målsäganden omyndig och rör brottet egendom, varöver han ej

råder, eller rättshandling, som han ej själv äger ingå, får hans

ställföreträdare angiva brottet eller tala därå. Samma rätt har en förvaltare
enligt föräldrabalken för en målsägandes räkning när brottet rör egendom

eller rättshandling som omfattas av förvaltarens uppdrag. Rör brottet den
omyndiges person, får den som har vårdnaden om honom angiva brottet
eller tala därå. Vad i 11 kap. 2� 5 §§ är stadgat om part och ställföreträdare

i tvistemål tillämpas beträffande målsägande, även om han ej för talan.

Om rättegångsombud för målsägande gäller vad i 12 kap. är stadgat.

Denna lag träder i kraft d en I j anuari 1989.

På regeringens vägna r

LAILA FREIVALDS

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

' Senaste lydelse 1956:230.

' Senaste lydelse 1974: 239.

2881

91-SFS 1988

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.