SFS 1996:270 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar / SFS 1996:270 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995:450)
SFS 1996_270 Lag om ändring i marknadsföringslagen (1995_450)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:270
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i marknadsföringslagen (1995:450);

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48, 50 och 51 §§ marknadsfö-

ringslagen (1995:450) skall ha följande lydelse.

48 § Vid handläggning av ärenden som avses i 42 § andra stycket
skall Stockholms tingsrätt bestå av en lagfaren domare eller av en
lagfaren domare och en ekonomisk expert. Om det finns särskilda skäl
med hänsyn till ärendets beskaffenhet, får tingsrätten dock ha den sam-
mansättning som anges i 45 § första stycket.

50 § Om något annat inte följer av denna lag, skall föreskrifterna i rätte-
gångsbalken om tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten tilläm-
pas på mål om förbud eller åläggande enligt 14, 15 eller 17 § och mål om
marknadsstömingsavgift enligt 22 §.

I mål om skadestånd enligt 29 § gäller vad som är föreskrivet i rätte-

gångsbalken om tvistemål där förlikning om saken är tillåten.

I ärenden som avses i 42 § andra stycket gäller lagen (1996:242) om

domstolsärenden, om något annat inte följer av denna lag.

51 § Vad som sägs i 49, 50 och 52 kap. rättegångsbalken och i 39 §
första stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden om hovrätten skall
i mål och ärenden enligt denna lag i stället gälla Marknadsdomstolen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LEIF BLOMBERG

Ingvar Paulsson

(Civildepartementet)

418

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.