SFS 1994:191 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister / SFS 1994:191 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
SFS 1994_191 Lag om ändring i lagen (1980_612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:191
Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister;

utfärdad den 14 april 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1980:612) om medling

i vissa upphovsrättstvister skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas när det uppstår en tvist om ingående av ett

avtal vilket utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 13 § lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen
tillämpas även vid motsvarande tvister vilka kan föreligga dels till följd av
hänvisningarna till 13 § i 45, 46, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till
litterära och konstnärliga verk, dels när avtal om den aktuella exemplar-
framställningen skall ingås med svenska radio- eller televisionsföretag till

följd av företagens rätt enligt 48 § nämnda lag.

331

1

Prop. 1993/94:109, bet. 1993/94:LU16, rskr. 1993/94:226.

2

Senaste lydelse 1993:1010.

background image

SFS 1994:191

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

332

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.