SFS 1997:791 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister / SFS 1997:791 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
SFS 1997_791 Lag om ändring i lagen (1980_612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1468

SFS 1997:791
Utkom från trycket
den 18 november 1997

Lag
om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister;

utfärdad den 6 november 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1980:612) om medling i

vissa upphovsrättstvister skall ha följande lydelse.

1 §2 Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett

avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 13 § eller, såvitt
gäller vidaresändning genom kabel, 26 f § lagen (1960:729) om upphovsrätt

till litterära och konstnärliga verk. Lagen tillämpas även vid motsvarande
tvister som kan uppkomma dels till följd av hänvisningarna till 13 och
26 f §§ i 45, 46, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litterära och konst-
närliga verk, dels när avtal om exemplarframställning skall ingås med
svenska radio- eller televisionsföretag eller avtal om vidaresändning genom
kabel skall ingås med radio- eller televisionsföretag som verkställer utsänd-
ningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Karlstedt
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1996/97:111, bet. 1997/98:LU2, rskr. 1997/98:24.

2

Senaste lydelse 1995:448.

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.