SFS 2005:361 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister / SFS 2005:361 Lag om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister
050361.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1980:612) om medling i vissa
upphovsrättstvister;

utfärdad den 26 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 § lagen (1980:612) om medling i

vissa upphovsrättstvister skall

ha

följande lydelse.

1 §

2

Denna lag tillämpas när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett

avtal som utgör en förutsättning för en avtalslicens enligt 42 b�42 d §§ eller,
såvitt gäller vidaresändning genom kabel, 42 f § lagen (1960:729) om upp-
hovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Lagen tillämpas även vid mot-
svarande tvister som kan uppkomma dels till följd av hänvisningarna till
42 b�42 d och 42 f §§ i 45, 46, 49 och 49 a §§ lagen om upphovsrätt till litte-
rära och konstnärliga verk, dels när avtal om exemplarframställning skall in-
gås med svenska radio- eller televisionsföretag eller avtal om vidaresänd-
ning genom kabel skall ingås med radio- eller televisionsföretag som verk-
ställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Christine Lager
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2004/05:110, bet. 2004/05:LU27, rskr. 2004/05:247.

2

Senaste lydelse 1997:791.

SFS 2005:361

Utkom från trycket
den 8 juni 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.