SFS 2021:358 Lag om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister / SFS 2021:358 Lag om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister
SFS2021-358.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:322) om medling i vissa

upphovsrättstvister

Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 och 11 §§ lagen (2017:322) om
medling i vissa upphovsrättstvister ska ha följande lydelse.

1 § Denna lag gäller när det uppkommer en tvist om ingåendet av ett avtal
som är en förutsättning för avtalslicens enligt 42 b, 42 c, 42 d, 42 e, 42 f eller
42 g § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lagen gäller också vid motsvarande tvister som kan uppkomma till följd

av hänvisningarna till 42 b�42 g §§ i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ lagen om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Lagen gäller dessutom vid motsvarande tvister som kan uppkomma när

avtal om exemplarframställning ska ingås med svenska radio- eller tv-företag
eller när avtal om vidaresändning ska ingås med radio- eller tv-företag som
verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11 § Vid tvist om vidaresändning ska ett av medlaren framlagt förslag
anses antaget, om ingen av parterna invänder mot det inom tre månader från
den dag då parten fick del av förslaget.

Denna lag träder i kraft den 7 juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Fredrik Zanetti
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:153, bet. 2020/21:NU19, rskr. 2020/21:288.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/789 av den 17 april 2019 om fastställande
av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av
sändarföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av radio- och tv-program och om ändring
av rådets direktiv 93/83/EEG, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2021:358

Publicerad
den

13 maj 2021

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.