SFS 2022:948 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

Du är här: Start / Processrätt / Lag (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen / SFS 2022:948 Lag med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
SFS2022-948.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-

förordningen

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rådets förord-
ning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och
verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar,
och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen).

Beslut om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge

eller förmynderskap
2 §
När det finns behörighet för svensk domstol enligt artikel 15 i
Bryssel II-förordningen får domstolen i fråga om vårdnad, boende, umgänge
eller förmynderskap besluta om en sådan tillfällig åtgärd som avses i den
artikeln.

3 § En fråga om en tillfällig åtgärd enligt 2 § tas upp av tingsrätten i den
ort där barnet vistas eller, om barnet inte vistas i Sverige och åtgärden avser
barnets egendom, tingsrätten i den ort där egendomen finns.

Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket, tas frågan

upp av Stockholms tingsrätt.

4 § Vid domstolens handläggning av en fråga om en tillfällig åtgärd enligt
2 § tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden. I domstolens beslut ska
det anges hur länge den tillfälliga åtgärden gäller.

Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för det och det

är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att höras. I ett ärende som rör
vårdnad, boende eller umgänge får domstolen hämta in upplysningar från
socialnämnden i frågan. Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den,
om det inte är olämpligt, höra föräldrarna och barnet. Barnet får höras av
socialnämnden utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadsha-
varen är närvarande.

Prövningen när det inte finns någon behörig socialnämnd
5 §
Om tillämpningen av Bryssel II-förordningen innebär att en fråga ska
prövas av en socialnämnd i Sverige och det inte finns någon behörig nämnd,
tas frågan upp av socialnämnden i Stockholms kommun.

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.

SFS

2022:948

Publicerad
den

23 juni 2022

background image

2

SFS

2022:948

Verkställighet
6 §
Om ett utländskt avgörande är verkställbart enligt Bryssel II-förord-
ningen, verkställs avgörandet enligt

1. 21 kap. föräldrabalken, om det avser ett barns person, och
2. utsökningsbalken, om det avser rättegångskostnader eller ett barns

egendom.

För verkställigheten gäller det som är föreskrivet om verkställighet av en

svensk domstols avgörande i motsvarande fall. Om det inte finns någon mot-
svarighet till det utländska avgörandet, verkställs avgörandet som en dom.

Första och andra styckena gäller inte om något annat följer av Bryssel II-

förordningen.

Vägran av erkännande eller verkställighet i ett särskilt förfarande
7 §
En ansökan enligt artikel 40 i Bryssel II-förordningen om att ett ut-
ländskt avgörande inte ska erkännas i Sverige eller en ansökan enligt artikel
59 i förordningen om att ett sådant avgörande inte ska verkställas här görs
till tingsrätten.

En ansökan om en förklaring enligt artikel 30.3 i förordningen att det inte

finns grund för att vägra ett erkännande av ett utländskt avgörande görs till
tingsrätten.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om vilka tingsrätter som får pröva ansökningar som avses i första
och andra styckena.

8 § En ansökan som avses i 7 § andra stycket får göras av någon som har
varit part i den utländska rättegången.

9 § Vid domstolens handläggning av en ansökan som avses i 7 § tillämpas
lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte något annat följer av
Bryssel II-förordningen.

Rättelse och återkallelse av intyg som utfärdats av en domstol eller en

annan myndighet i Sverige
10 §
Ett beslut i fråga om rättelse av ett intyg enligt artikel 37.1 eller 48.1
i Bryssel II-förordningen får inte överklagas.

11 § Innan en domstol eller en annan behörig myndighet beslutar i fråga
om återkallelse av ett intyg enligt artikel 48.2 i Bryssel II-förordningen ska
parterna få tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt.

Ett beslut i fråga om återkallelse av ett intyg får inte överklagas.

Informationsskyldighet
12 §
En socialnämnd ska rapportera om ett barns situation enligt
Bryssel II-förordningens artikel 80.1 a i. Nämnden ska också samla in upp-
lysningar eller underlag och lämna information om situationen för en
förälder eller annan anhörig eller någon annan person som kan vara lämplig
att ta hand om barnet i enlighet med vad som framgår av artikel 80.1 b
i förordningen.

background image

3

SFS

2022:948

Godkännande av en placering av ett barn i Sverige
13 §
En fråga om godkännande av en placering av ett barn i Sverige enligt
artikel 82 i Bryssel II-förordningen prövas av socialnämnden i den kommun
där barnet avses bli placerat.

I 6 kap. 11 a § socialtjänstlagen (2001:453) anges förutsättningarna för att

godkänna en placering i Sverige.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.
2. Genom lagen upphävs lagen (2008:450) med kompletterande bestäm-

melser till Bryssel II-förordningen.

3. Föreskrifterna i 2�5 §§ i den upphävda lagen gäller dock fortfarande

för handläggningen av mål och ärenden som avser avgöranden som har med-
delats i ett förfarande som inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

MORGAN JOHANSSON
( Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.