SFS 2012:45 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2012:45 Lag om ändring i rättegångsbalken
120045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 2 februari 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 kap. 4 a § rättegångsbalken ska

ha följande lydelse.

23 kap.

4 a §

2

En förundersökning får vidare läggas ned

1. om fortsatt utredning skulle kräva kostnader som inte står i rimligt för-

hållande till sakens betydelse och det dessutom kan antas att brottets straff-
värde inte överstiger fängelse i tre månader, eller

2. om det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd

av bestämmelser om åtalsunderlåtelse i 20 kap. eller om särskild åtalspröv-
ning samt något väsentligt allmänt eller enskilt intresse ej åsidosätts genom
att förundersökningen läggs ned.

Om förutsättningar för att lägga ned en förundersökning enligt första

stycket föreligger redan innan en sådan har inletts, får det beslutas att förun-
dersökning inte ska inledas.

Beslut enligt denna paragraf meddelas av åklagare.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120.

2 Senaste lydelse 1985:13.

SFS 2012:45

Utkom från trycket
den 14 februari 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.