SFS 2012:281 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2012:281 Lag om ändring i rättegångsbalken
120281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 27 kap. 18�20, 21�26, 28, 31 och 32 §§ samt rubriken till 27 kap.

ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 27 kap. 21 a §, av följande

lydelse.

27 kap. Om beslag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
m.m.

2

18 §

3

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att med-

delanden, som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har över-
förts till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyss-
nas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet
i meddelandet.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid förun-

dersökning som avser

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är

belagd med straff eller

3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att

brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger

också rätt att vidta sådana åtgärder som anges i 19 §.

19 §

4

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär att upp-

gifter i hemlighet hämtas in om

1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller

har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,

2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom

ett visst geografiskt område, eller

3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrust-

ning finns eller har funnits.

1 Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.

2 Senaste lydelse 1989:650.

3 Senaste lydelse 2003:1146.

4 Senaste lydelse 2003:1146.

SFS 2012:281

Utkom från trycket
den 29 maj 2012

background image

2

SFS 2012:281

Genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får sådana

meddelanden som avses i första stycket 1 även hindras från att nå fram.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid för-

undersökning som avser

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex må-

nader,

2. brott enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, brott enligt 16 kap. 10 a § brotts-

balken som inte är att anse som ringa, brott enligt 1 § narkotikastrafflagen
(1968:64), brott enligt 6 § första stycket lagen (2000:1225) om straff för
smuggling, eller

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om

sådan gärning är belagd med straff.

I fall som avses i 20 § andra stycket får hemlig övervakning av elektronisk

kommunikation dock användas endast vid förundersökning som avser brott
som kan föranleda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation enligt
18 § andra stycket.

20 §

5

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig över-

vakning av elektronisk kommunikation får, om inte annat följer av andra
stycket, endast ske om någon är skäligen misstänkt för brottet och åtgärden
är av synnerlig vikt för utredningen. �&tgärden får endast avse

1. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommu-

nikationsutrustning som under den tid som tillståndet avser innehas eller har
innehafts av den misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma
att användas av den misstänkte, eller

2. ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommu-

nikationsutrustning som det finns synnerlig anledning att anta att den miss-
tänkte under den tid som tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kon-
takta.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får, utöver vad som

anges i första stycket, ske i syfte att utreda vem som skäligen kan misstänkas
för brottet, om åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. �vervakning
som innebär att uppgifter hämtas in om meddelanden får dock endast avse
förfluten tid.

Avlyssning eller övervakning får inte avse meddelanden som endast över-

förs eller har överförts i ett elektroniskt kommunikationsnät som med hän-
syn till sin begränsade omfattning och omständigheterna i övrigt får anses
vara av mindre betydelse från allmän kommunikationssynpunkt.

21 §

6

Frågor om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning
prövas av rätten på ansökan av åklagaren.

I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det anges vilken tid

tillståndet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt och får, när
det gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från dagen
för beslutet.

5 Senaste lydelse 2003:1146.

6 Senaste lydelse 2008:855.

background image

3

SFS 2012:281

I ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det anges vilket tele-
fonnummer eller annan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrust-
ning eller vilket geografiskt område tillståndet avser. Det ska vidare särskilt
anges om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska
kommunikationsnät.

I ett tillstånd till hemlig kameraövervakning ska det anges vilken plats till-

ståndet gäller.

21 a §

Kan det befaras att inhämtande av rättens tillstånd till hemlig över-

vakning av elektronisk kommunikation skulle medföra sådan fördröjning
eller annan olägenhet som är av väsentlig betydelse för utredningen, får till-
stånd till åtgärden ges av åklagaren i avvaktan på rättens beslut.

Har åklagaren gett ett sådant tillstånd ska han eller hon genast göra en

skriftlig anmälan om åtgärden till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden
anges. Rätten ska skyndsamt pröva om det finns skäl för åtgärden. Finner
rätten att det inte finns sådana skäl, ska den upphäva beslutet.

Har åklagarens beslut verkställts innan rätten gjort en sådan prövning som

avses i andra stycket, ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden.
Finner rätten att det saknats sådana skäl får de inhämtade uppgifterna inte
användas i en brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av över-
vakningen.

22 §

7

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får inte ske av te-

lefonsamtal eller andra meddelanden mellan den misstänkte och hans eller
hennes försvarare. Om det framkommer under avlyssningen att det är fråga
om ett sådant samtal eller meddelande, ska avlyssningen avbrytas.

Upptagningar och uppteckningar ska, i den mån de omfattas av förbudet,

omedelbart förstöras.

23 §

8

Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig avlyssning av

elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommuni-
kation eller hemlig kameraövervakning, ska åklagaren eller rätten omedel-
bart häva beslutet.

23 a §

9

Om det vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig kamera-
övervakning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har
legat till grund för beslutet om avlyssning eller övervakning, får uppgifterna
användas för att utreda brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning
om brottet får dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om

1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan

antas att brottet inte föranleder endast böter, eller

2. det finns särskilda skäl.
Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna

användas för att förhindra brott.

7 Senaste lydelse 1989:650.

8 Senaste lydelse 2008:855.

9 Senaste lydelse 2008:855.

background image

4

SFS 2012:281

24 §

10

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation eller en upptagning som har gjorts vid hemlig kameraöver-
vakning ska granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas
12 § första stycket.

Upptagningar och uppteckningar från hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation
ska, i de delar de är av betydelse från brottsutredningssynpunkt, bevaras till
dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal väckts,
målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna och uppteckningarna är
av betydelse för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det
behövs för att förhindra brott. De ska därefter förstöras.

Upptagningar från hemlig kameraövervakning som saknar betydelse från

brottsutredningssynpunkt ska förstöras omedelbart efter det att de har gran-
skats. I de delar upptagningarna är av betydelse från brottsutredningssyn-
punkt ska de bevaras till dess förundersökningen har lagts ned eller avslutats
eller, om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar upptagningarna är
av betydelse för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det
behövs för att förhindra brott. De ska därefter omedelbart förstöras.

Trots vad som sägs i andra och tredje styckena får brottsutredande myn-

digheter behandla uppgifter från upptagningar och uppteckningar i enlighet
med vad som är särskilt föreskrivet i lag.

25 §

11

När tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation

eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation har lämnats, får de
tekniska hjälpmedel som behövs för åtgärden användas.

I 6 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation finns bestäm-

melser om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation som gäller för den som driver
verksamhet som avses i den lagen.

26 §

12

Offentliga ombud ska bevaka enskildas integritetsintressen i ären-

den hos domstol om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och
hemlig kameraövervakning.

Ett offentligt ombud har rätt att ta del av vad som förekommer i ärendet,

att yttra sig i ärendet och att överklaga rättens beslut.

28 §

13

När en ansökan om hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-

tion eller hemlig kameraövervakning har kommit in till rätten, ska rätten så
snart som möjligt utse ett offentligt ombud i ärendet och hålla ett samman-
träde. Vid sammanträdet ska åklagaren och det offentliga ombudet närvara.

Om ärendet är så brådskande att ett dröjsmål allvarligt skulle riskera syftet

med tvångsmedlet, får sammanträde hållas och beslut fattas utan att ett
offentligt ombud har varit närvarande eller annars fått tillfälle att yttra sig.

Ett uppdrag som offentligt ombud gäller även i högre rätt.

10 Senaste lydelse 2008:855.

11 Senaste lydelse 2012:126.

12 Senaste lydelse 2008:855.

13 Senaste lydelse 2008:855.

background image

5

SFS 2012:281

31 §

14

Den som är eller har varit misstänkt för brott ska, om inte annat

följer av 33 §, underrättas om hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-
tion, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig kame-
raövervakning som han eller hon har utsatts för. Om avlyssning eller
övervakning av elektronisk kommunikation har avsett ett telefonnummer
eller annan adress eller en viss elektronisk kommunikationsutrustning som
innehas av någon annan än den misstänkte, ska, om inte annat följer av 33 §
eller inhämtning har skett med stöd av 20 § andra stycket och integritetsin-
trånget för den enskilde kan antas vara ringa, även innehavaren underrättas.
Om kameraövervakning har avsett en plats som innehas av någon annan än
den misstänkte och som allmänheten inte har tillträde till, ska, om inte annat
följer av 33 §, även innehavaren av platsen underrättas.

En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för utredningen,

dock senast en månad efter det att förundersökningen avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan enligt 23 kap.

18 § eller på annat sätt har fått del av eller tillgång till uppgifterna. En under-
rättelse behöver inte heller lämnas, om den med hänsyn till omständig-
heterna uppenbart är utan betydelse.

32 §

15

En underrättelse enligt 31 § ska innehålla uppgift om vilket tvångs-

medel som har använts och när det har skett. Den som är eller har varit miss-
tänkt för brott ska få uppgift om vilken brottsmisstanke som har legat till
grund för åtgärden eller som åtgärden har föranlett. Den som inte är eller har
varit misstänkt för brott ska få uppgift om detta.

En underrättelse om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation el-

ler hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska även innehålla
uppgift om vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk
kommunikationsutrustning som avlyssningen eller övervakningen har avsett.
En underrättelse om hemlig kameraövervakning ska även innehålla uppgift
om platsen för åtgärden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

14 Senaste lydelse 2008:855.

15 Senaste lydelse 2008:855.

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.