SFS 2012:326 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2012:326 Lag om ändring i rättegångsbalken
120326.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 31 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 45 kap. 4 och 7 §§ rättegångs-

balken ska ha följande lydelse.

45 kap.

4 §

2

I stämningsansökan ska åklagaren uppge:

1. den tilltalade,
2. målsäganden, om någon sådan finns,
3. den brottsliga gärningen med uppgift om tid och plats för dess förö-

vande och de övriga omständigheter som behövs för dess kännetecknande
samt de bestämmelser som är tillämpliga,

4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt
5. de omständigheter som gör domstolen behörig, om inte behörigheten

framgår på annat sätt.

Vill åklagaren i samband med att åtalet väcks även väcka talan om enskilt

anspråk enligt 22 kap. 2 §, ska åklagaren i ansökan lämna uppgift om an-
språket och de omständigheter som det grundas på samt de bevis som åbero-
pas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Om den tilltalade är eller har varit anhållen eller häktad på grund av miss-

tanke om brott som omfattas av åtalet, ska åklagaren ange detta i stämnings-
ansökan. Uppgift ska dessutom lämnas om tiden för frihetsberövandet.

Har åklagaren några önskemål om hur målet ska handläggas, bör dessa

anges i stämningsansökan.

Ansökan ska vara undertecknad av åklagaren. En ansökan som ges in på

elektronisk väg ska vara undertecknad med en elektronisk signatur enligt 2 §
lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer eller överföras på
ett sätt som uppfyller motsvarande krav på säkerhet.

7 §

3

Har förundersökning ägt rum i målet, ska åklagaren, då åtalet väcks

eller så snart som möjligt därefter, till rätten ge in protokoll eller anteck-
ningar från förundersökningen samt de skriftliga handlingar och föremål
som åberopas som bevis. Sådant som inte rör åtalet bör dock inte ges in.

1 Prop. 2011/12:126, bet. 2011/12:JuU25, rskr. 2011/12:223.

2 Senaste lydelse 2005:683.

3 Senaste lydelse 1987:747.

SFS 2012:326

Utkom från trycket
den 11 juni 2012

background image

2

SFS 2012:326

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.