SFS 2012:659 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2012:659 Lag om ändring i rättegångsbalken
120659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 15 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 23 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i balken ska införas fem nya paragrafer, 21 kap. 3 b och 4 a §§

samt 58 kap. 6 a, 6 b och 8 a §§, av följande lydelse.

21 kap.

3 b §

En offentlig försvarare ska förordnas för en tidigare tilltalad om

1. han eller hon är i behov av försvarare med hänsyn till att åklagaren

enligt 58 kap. 6 a § beslutat eller har möjlighet att besluta att återuppta en
förundersökning eller att låta en pågående förundersökning även avse frågan
om den tidigare tilltalades delaktighet i brottet, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Vid bedömningen av om den tidigare tilltalade är i behov av försvarare

ska rätten beakta brottets beskaffenhet, den tidigare tilltalades personliga
förhållanden och vilka utredningsåtgärder som ska vidtas.

4 a §

En framställan om förordnande av en offentlig försvarare enligt 3 b §

ska göras hos den domstol som enligt 58 kap. 4 § första stycket är behörig att
pröva ansökan om resning.

23 kap.

5 §

2

Ska enligt 21 kap. 3 a eller 3 b § en offentlig försvarare utses för den

misstänkte eller den tidigare tilltalade, ska undersökningsledaren göra anmä-
lan om det hos rätten. Undersökningsledaren ska också göra anmälan hos
rätten, om målsäganden begär att få ett målsägandebiträde eller om det
annars finns anledning att förordna ett sådant biträde.

Om det inte pågår någon förundersökning ska anmälan enligt första

stycket göras av åklagaren.

1 Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29.

2 Senaste lydelse 1988:610.

SFS 2012:659

Utkom från trycket
den 27 november 2012

background image

2

SFS 2012:659

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

58 kap.

6 a §

�&klagaren ska återuppta en förundersökning om det i en ansökan om

resning åberopas eller om det på annat sätt kommer fram en omständighet el-
ler ett bevis som inte tidigare lagts fram och det är sannolikt att omständig-
heten eller beviset utgör grund för resning. Förundersökningen ska dock inte
återupptas om det saknas behov av utredningsåtgärder.

Om förundersökningen inte är avslutad ska åklagaren, under de förutsätt-

ningar som anges i första stycket, i stället besluta att förundersökningen även
ska avse frågan om den tidigare tilltalades delaktighet i brottet.

6 b §

I ett ärende om resning får rätten förelägga åklagaren att vidta en viss

utredningsåtgärd, om det enligt 6 a § finns förutsättningar att återuppta för-
undersökningen eller besluta att en pågående förundersökning även ska avse
frågan om den tidigare tilltalades delaktighet i brottet.

8 a §

Om en offentlig försvarare har förordnats enligt 21 kap. 3 b § och det

inte ges in någon resningsansökan till domstol, får den tidigare tilltalade
åläggas att ersätta staten för det som har betalats av allmänna medel i ersätt-
ning till försvararen.

Om en åtgärd som avses i 6 a § har vidtagits i syfte att utreda om det finns

grund för resning till men för den tidigare tilltalade och det inte ges in någon
resningsansökan till domstol, får den tidigare tilltalade tillerkännas ersätt-
ning av allmänna medel för sådana skäliga kostnader som avses i 31 kap.
2 §.

Frågan om ersättning för kostnader enligt första och andra styckena prö-

vas av den domstol som enligt 4 § första stycket är behörig att pröva res-
ningsansökan.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Bestämmelserna i rättshjälpslagen (1996:1619) gäller fortfarande för

det fall ett rättshjälpsbiträde har utsetts för en tidigare tilltalad i ett resnings-
förfarande före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.