SFS 2007:981 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2007:981 Lag om ändring i rättegångsbalken
070981.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 27 kap. 24 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 27 kap. 31�33 §§, samt närmast

före 27 kap. 31 § en ny rubrik av följande lydelse.

27 kap.

24 §

2

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig teleav-

lyssning eller hemlig teleövervakning ska granskas snarast möjligt. I fråga
om sådan granskning tillämpas 12 § första stycket.

Upptagningar och uppteckningar ska, i de delar de är av betydelse från

brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess förundersökningen har lagts ned
eller avslutats eller, om åtal väckts, målet har avgjorts slutligt. I de delar
upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse för att förhindra före-
stående brott ska de bevaras så länge det behövs för att förhindra brott. De
ska därefter förstöras.

Trots vad som sägs i andra stycket får brottsutredande myndigheter be-

handla uppgifter från upptagningar och uppteckningar i enlighet med vad
som är särskilt föreskrivet i lag.

Underrättelse till enskild

31 § Den som är eller har varit misstänkt för brott ska, om inte annat följer
av 33 §, underrättas om hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning
som han eller hon har utsatts för. Om avlyssningen eller övervakningen har
avsett en teleadress som innehas av någon annan än den misstänkte ska, om
inte annat följer av 33 §, även innehavaren underrättas.

En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för utred-

ningen, dock senast en månad efter det att förundersökningen avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan enligt 23 kap.

18 § eller på annat sätt har fått del av eller tillgång till uppgifterna. En under-
rättelse behöver inte heller lämnas, om den med hänsyn till omständighe-
terna uppenbart är utan betydelse.

1 Prop. 2005/06:178 och 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11.

2 Senaste lydelse 2005:504.

SFS 2007:981

Utkom från trycket
den 30 november 2007

background image

2

SFS 2007:981

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

32 § En underrättelse enligt 31 § ska innehålla uppgift om vilket tvångs-
medel som har använts, vilken teleadress avlyssningen eller övervakningen
har avsett och när den har skett. Den som är eller har varit misstänkt för brott
ska få uppgift om vilken brottsmisstanke som har legat till grund för avlyss-
ningen eller övervakningen eller som avlyssningen eller övervakningen har
föranlett. Den som inte är eller har varit misstänkt för brott ska få uppgift om
detta.

33 § Om det gäller sekretess enligt 2 kap. 1 eller 2 §, 5 kap. 1 § eller 9 kap.
17 § sekretesslagen (1980:100) för uppgifter som avses i 32 §, ska en under-
rättelse enligt 31 § skjutas upp till dess att sekretess inte längre gäller.

Har det på grund av sekretess enligt första stycket inte kunnat lämnas nå-

gon underrättelse inom ett år från det att förundersökningen avslutades, får
underrättelsen underlåtas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 4, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller

3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall, m.m., eller

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1�5 eller un-

derlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Underrättelse enligt 31 § be-

höver dock inte lämnas beträffande hemlig teleavlyssning eller hemlig teleö-
vervakning som har avslutats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.