SFS 2008:156 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2008:156 Lag om ändring i rättegångsbalken
080156.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 2 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Hovrätt ska som första domstol ta upp mål om ansvar eller enskilt an-

språk på grund av brott som i utövningen av tjänsten eller uppdraget har be-
gåtts av domare i allmän underrätt.

Hovrätt är i övrigt första domstol i mål, beträffande vilka detta föreskrivs i

lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148.

2

Senaste lydelse 1987:681.

SFS 2008:156

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.