SFS 2013:876 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2013:876 Lag om ändring i rättegångsbalken
130876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 21 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 6 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

33 kap.

6 §

2 Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 34�38 och 47�51 §§ delgiv-

ningslagen (2010:1932) gäller inte delgivning av stämning i brottmål.

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen hindrar inte att den tilltalade del-

ges stämning och andra handlingar i ett brottmål genom förenklad delgivning
om han eller hon av polisman, åklagare, tulltjänsteman eller tjänsteman vid
Kustbevakningen vid ett personligt sammanträffande har delgetts information
om att sådan delgivning kan komma att användas i tingsrätten och det vid den
tidpunkt då handlingarna skickas till den tilltalade inte har förflutit längre tid
än sex veckor sedan informationen lämnades.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37.

2 Senaste lydelse 2010:1936.

SFS 2013:876

Utkom från trycket
den 29 november 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.