SFS 2015:445 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2015:445 Lag om ändring i rättegångsbalken
150445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 9 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

7 kap.

9 §

2

Det som anges i 6 § om åklagare tillämpas även på anställda vid Skatte-

verket, Tullverket eller Kustbevakningen och andra anställda än åklagare vid
Ekobrottsmyndigheten som har att vidta åtgärd eller meddela beslut i brotts-
bekämpande verksamhet. En fråga om jäv prövas av respektive myndighet.

Bestämmelser om jäv för anställda vid Polismyndigheten och Säkerhets-

polisen finns i 7 § polislagen (1984:387).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2014:649.

SFS 2015:445

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.