SFS 2015:684 Lag om ändring i rättegångsbalken

Du är här: Start / Processrätt / Rättegångsbalk (1942:740) / SFS 2015:684 Lag om ändring i rättegångsbalken
150684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 19 november 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 kap. 7 § rättegångsbalken ska ha

följande lydelse.

33 kap.

7 §

2

Bestämmelserna i 24 § delgivningslagen (2010:1932) hindrar inte att

hovrätt delger en part handlingar genom förenklad delgivning, om parten
under handläggningen vid tingsrätt, Kronofogdemyndigheten, hyresnämnd
eller arrendenämnd har fått information om att sådan delgivning kan komma
att användas i hovrätten om ett avgörande överklagas dit.

Första stycket gäller även för Högsta domstolen om informationen har läm-

nats vid tingsrätt, hovrätt, Kronofogdemyndigheten eller arrendenämnd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande när Statens va-nämnd under hand-

läggningen har informerat en part om att förenklad delgivning kan komma att
användas i hovrätten eller Högsta domstolen om ett avgörande överklagas dit.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37.

2 Senaste lydelse 2010:1936.

SFS 2015:684

Utkom från trycket
den 1 december 2015

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.