SFS 1971:218

710218.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:218

Utkom från trycket

den 11 juni 1971

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

given Stockholms slott den 27 maj 1971.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenS funnit gott att i fråga om rättegångsbalken^ förordna

dels att 3 kap. 7 §, 54 kap. 12 och 17�19 §§, 55 kap. 2 § och 56 kap.

2 § skall upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 6 §, 16 kap. 3 §, 17 kap. 5 §, 29 kap. 3 §, 42 kap. 8 §,

50 kap. 21 och 25 §§, 54 kap. 10, 11 och 13�15 §§, 55 kap. 4 och
12 §§, 56 kap. 4 och 14 §§ samt 59 kap. 3 § skall ha nedan angivna
lydelse.

3 KAP.

6 § I behandling av fråga rörande tillstånd, att talan må komma under
högsta domstolens prövning, skola tre ledamöter deltaga. Fråga om

prövningstillstånd, som förklarats vilande enligt 54 kap. 11 § första

stycket, avgöres dock av de ledamöter som pröva målet.

Konungen bestämmer, i vilken omfattning åtgärd, som avser allenast

måls beredande, må vidtagas av nedre justitierevisionen eller tjänste­
man vid denna.

16 KAP.

3 §3 Vid omröstning gälle den mening, som omfattats av mer än hälf­

ten av rättens ledamöter; har någon mening erhållit hälften av rösterna

och är bland dem ordförandens, gälle den meningen.

17 KAP.

5 §"» Handläggas i en rättegång talan om fastställelse, huruvida visst

rättsförhållande består eller icke består, och tillika talan, vars prövning

284

1 Prop. 1971: 45, JuU 7, rskr 163.

^ Senaste lyd else av 54 kap, 12 § 1964: 166, 54 kap. 17 § 1947: 616.

' Senaste lydelse 1969: 244. �ndringen innebär a tt sista stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1954:432.

¬

background image

beror därav, må särskild dom givas över faststäilelsetalan. Beror eljest

prövningen av viss talan av annan talan, som handlägges i samma rät­

tegång, må ock särskild dom givas över den talan.

�r beträffande samma käromål fråga om flera omständigheter, som

var för sig äro av omedelbar betydelse för utgången, och finnes med

hänsyn till utredningen lämpligt, att sådan del av målet avgöres för sig,

må på parts begäran särskild dom givas däröver; mot parts bestridande
må sådan dom ej givas med mindre synnerliga skäl äro därtill.

Då särskild dom enligt denna paragraf givits, äge rätten förordna,

att målet i övrigt skall vila, till dess d omen vunnit laga kraft.

SFS 1971: 218

29 KAP.

3

Yppas, då nämnd har säte i rätten, annan mening än ordförandens

och förena sig minst fyra eller, då i nämnden äro endast fyra, minst

tre nämndemän om skälen och slutet, gälle nämndens mening; i annat
fall gälle ordförandens.

Vid omröstning, då nämnd ej har säte i rätten, gälle den mening, som

omfattats av mer än hälften av ledamöterna. Har någon mening erhål­
lit hälften av rösterna och är denna den lindrigaste, gälle den mening­
en; vid särskild omröstning, huruvida villkorlig dom skall meddelas el­
ler skyddstillsyn, ungdomsfängelse eller internering ådömas eller för­
ordnande meddelas om överlämnande till särskild vård, så ock eljest, då
ej någon mening kan anses som lindrigare, gälle dock den mening, som
erhållit hälften av rösterna och bland dem ordförandens.

42 KAP.

8 § Under förberedelsen skola parterna var för sig angiva de ytterliga­

re omständigheter de vilja anföra samt yttra sig över vad motparten an­

fört. De skola ock, i den mån det icke tidigare skett, uppgiva de bevis

de vilja åberopa och vad de vilja styrka med varje särskilt bevis. Skrift­

ligt bevis, som ej redan företetts, skall genast framläggas. Part vare

skyldig att på framställning av motparten uppgiva, vilka andra skriftliga
bevis han innehar.

Rätten skall verka för att parterna vid förberedelsen angiva allt

som de vilja åberopa i målet samt genom frågor eller erinringar söka
avhjälpa otydlighet eller ofullständighet i parternas framställningar.

Rätten äge förordna, att skilda frågor eller delar av målet skola vid

förberedelsen behandlas var för sig.

50 KAP.

21 §" Hovrätten äge utan huvudförhandling företaga mål till avgöran­

de, om vadetalan medgivits eller hovrätten finner uppenbart, att vade­

talan är ogrundad.

c Sen aste lydelse 1969; 244. �ndringen innebär att sista stycket up phävs,

o S enaste lydelse 1954: 432.

285

¬

background image

SFS 1971: 218

Rör målet allenast penningar eller sådant, som kan skattas i pen­

ningar, och uppgår värdet av det, varom talan fullföljts, uppenbart icke
till det vid tidpunkten för underrättens dom gällande basbeloppet enligt
lagen (1962: 381) om allmän försäkring, må målet avgöras utan huvud­

förhandling, om ej båda parterna begärt sådan förhandling. Vid beräk­

ning av värdet må hänsyn icke tagas till rättegångskostnad" eller till
ränta, som upplupit efter talans väckande.

Mål, vari saken är sådan, att förlikning därom är tillåten, och annat

mål, vari fråga är om allenast rättstillämpningen, må på båda parternas
begäran avgöras utan huvudförhandling, om hovrätten finner uppen­

bart, att sådan ej erfordras.

För prövning, som ej avser själva saken, vare huvudförhandling ej

erforderlig.

25 § Innan hovrättens dom eller slutliga beslut meddelats, må vadeta­

lan återkallas.

Vadekäranden äge ej ändra sin talan att avse annan del av under­

rättens dom än den som uppgivits i vad einlagan.

Part må i hovrätten till st öd för sin talan åberopa omständighet eller

bevis, som ej tidigare förebragts, endast om han gör sannolikt, att han
haft giltig ursäkt för sin underlåtenhet att åberopa omständigheten eller
beviset vid underrätten, eller om det av annan särskild anledning bör
tillåtas att omständigheten eller beviset åberopas. Framställes först i

hovrätten yrkande om kvittning, må det avvisas, om det ej utan olägen­
het kan prövas i målet.

54 KAP.

10 § Prövningstillstånd må meddelas allenast

1. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prö­

vas av högsta domstolen; eller

2. om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att

grund för resning föreligger eller domvilla förekommit eller att målets

utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt

misstag.

Om prövningstillstånd meddelas i ett av två eller flera likartade mål,

som sa mtidigt föreligga till bedömande, må prövningstillstånd meddelas
även i övriga mål.

286

11 § Prövningstillstånd må begränsas att gälla viss del ay den dom

eller det slutliga beslut som den fullföljda talan avser. I avbidan på

prövningen av målet i denna del äge högsta domstolen förklara fråga

om meddelande av prövningstillstånd i annan del av målet vilande.

Meddelas prövningstillstånd utan sådan begränsning som avses i första

stycket, gälle det domen eller det slutliga beslutet i dess helhet, såvitt
parten för talan däremot, så ock beslut, mot vilket talan fullföljes i
samband med talan mot domen eller det slutliga beslutet.

I den mån prövningstillstånd ej meddelas och fråga därom ej förkla­

ras vilande, skall hovrättens dom eller slutliga beslut stå fast. Erinran

därom skall intagas i högsta domstolens beslut.

¬

background image

13 § Föres i mål eller ärende, som väckts vid underrätt, talan mot

hovrätts beslut, som ej är slutligt, och har ej i anledning av talan mot
hovrättens dom eller slutliga beslut meddelats prövningstillstånd, som

enligt 11 § andra stycket gäller även beslutet, äge vad i 9�11 §§ är
stadgat motsvarande tillämpning.

14 § Då hovrätt meddelar beslut, varemot talan enligt 5, 6, 7 eller 8 §

ej må föras, skall hovrätten i beslutet giva det till känna.

Kan talan mot hovrätts dom eller beslut ej komma under högsta

domstolens prövning, med mindre högsta domstolen meddelat parten

tillstånd därtill, give hovrätten i samband med underrättelse om talans

fullföljande det till känna med angivande av innehållet i 10 §.

15 § Anser part, att underrättelse, som hovrätten enligt 14 § första

stycket meddelat, är oriktig, äge han i samband med fullföljande av

talan mot domen eller beslutet påkalla prövning av frågan.

Ej må i annat fall än i första stycket sägs fråga, som där avses, ko m­

ma under högsta domstolens prövning. Vad hovrätt i övrigt föreskrivit
om sättet för fullföljd av talan skall lända till efterrättelse.

SFS 1971: 218

55 KAP.

4 §'^ I revisionsinlagan skall revisionskäranden uppgiva:

1. den dom, mot vilken talan föres;

2. grunderna för revisionstalan med angivande, i vilket avseende hov­

rättens domskäl enligt kärandens mening äro oriktiga; samt

3. i vilken del domen överklagas och den ändring i domen, som kä­

randen yrkar.

Erfordras prövningstillstånd, bör käranden i revisionsinlagan närmare

angiva de omständigheter han åberopar till stöd för att sådant tillstånd

skall meddelas.

Käranden skall i revisionsinlagan uppgiva de bevis han vill åberopa

och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. I tvistemål skall käran­

den, om beviset ej tidigare förebragts, uppgiva anledningen härtill.
�&beropar käranden skriftligt bevis, som ej tidigare förebragts, skall det

i huvudskrift eller styrkt avskrift fogas vid revisionsinlagan. I revisions­

inlagan skall käranden ock angiva, om han vill, att motparten eller i

brottmål målsägande eller den tilltalade skall infinna sig personligen vid

huvudförhandling i högsta domstolen.

Ar i brottmål den tilltalade anhållen eller häktad, skall det angivas.

Revisionsinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av käranden

eller hans ombud.

12 § Högsta domstolen äge utan huvudförhandling företaga mål till

avgörande, om målet upptagits omedelbart av hovrätten eller om i tviste­

mål revisionstalan medgivits eller i brottmål talan av åklagaren föres
allenast till den tilltalades förmån eller talan, som föres av den tilltalade,

biträtts av motparten.

' Senaste lydelse 1963:149.

287

¬

background image

SFS 1971:218

Skall mål eller viss däri uppkommen fråga avgöras av högsta dom­

stolen i dess helhet, må det ske utan huvudförhandling.

Beträffande avgörande i övrigt i högsta domstolen av mål utan hu­

vudförhandling skola i tvistemål 50 kap. 21 § andra, tredje och fjärde

styckena samt i brottmål 51 kap. 21 § andra och tredje styckena äga

motsvarande tillämpning.

56 KAP.

4 §8 I besvärsinlagan skall klaganden uppgiva:

1. det beslut, mot vilket talan föres;

2. grunderna för besvärstalan; samt
3. den ändring i beslutet, som klaganden yrkar.
Erfordras prövningstillstånd, bör klaganden i besvärsinlagan närmare

angiva de omständigheter han åberopar till stöd för att sådant tillstånd

skall meddelas.

Klaganden skall i besvärsinlagan uppgiva de bevis han vill åberopa

och vad han vill styrka med varje särskilt bevis. Skriftligt bevis, som ej
tidigare förebragts, skall i huvudskrift eller styrkt avskrift fogas vid be­

svärsinlagan.

Besvärsinlagan skall vara egenhändigt undertecknad av klaganden el­

ler hans ombud.

14 §8 Vad i detta kapitel är stadgat äge motsvarande tillämpning i
fråga om besvär, som avses i 8 kap. 8 §; i dylikt mål gälle dock följande
avvikelser:

1. Den som vill anföra besvär skall inom fyra veckor från den dag,

då han erhöll del av beslutet, till högsta domstolen inkomma med be­

svärsinlaga.

2. Om ej särskilda skäl föranleda annat, skola klaganden och, då ta­

lan föres av justitiekanslern, även motparten höras muntligen i högsta

domstolen.

3. Tillfälle skall lämnas det organ inom advokatsamfundet, som med­

delat beslutet, att inkomma med skriftlig förklaring och att, då part hö­
res muntligen, därvid yttra sig.

59 KAP.

3 § Om besvär över domvilla och fullföljd av talan mot hovrätts beslut

i sådant ärende äge i övrigt vad i 52, 54 och 56 kap. är stadgat mot­

svarande tillämpning; beträffande besvär, som skola upptagas omedel­

bart av högsta domstolen, gälle dock ej bestämmelserna om prövnings­

tillstånd.

Rätten äge, när skäl äro därtill, förordna, att, till dess annorlunda

föreskrives, vidare åtgärd för verkställighet av domen ej må äga rum.

288

® Senaste lydelse 1963; 149.

° Sen aste lydelse 1963: 149.

¬

background image

Undanröjes domen och grundas beslutet ej därå, att rätten varit obe-

SFS 1971: 218

hörig eller eljest icke bort upptaga målet till prövning, skall tillika för­
ordnas, att ny handläggning skall äga rum vid den rätt, som meddelat

domen.

Om ersättning för kostnad gälle vad om rättegångskostnad är stadgat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande dels i fråga om åberopande

i hovrätt av nya omständigheter eller bevis i tvistemål, vari talan väckts
före ikraftträdandet, dels i fråga om fullföljd av talan mot hovrätts dom

eller beslut som meddelats före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.