SFS 1971:480

710480.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i rättegångsbalken;

given Stockholms slott den 14 maj 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 10 kap. 10 § rättegångsbalken skall ha
nedan angivna lydelse.

SFS 1971:480

Utkom trän trycket

den 29 juni 1971

10 KAP.

10 §2 Tvist om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om

rätt till servitut eller annan särskild rätt till egendomen eller om be-

1 Prop. 1971:12, LU 9, r skr 125.

® Senaste lydelse 1970:1002.

1261

¬

background image

SFS 1971:480

sittning av egendomen skall upptagas av rätten i den ort, där fastighe­

ten är. Lag samma vare, om tvisten rör skyldighet för ägare eller inne­

havare av egendomen att fullgöra något, som åligger honom i denna
egenskap, eller, då nyttjanderätt eller annan särskild rätt till egen­

domen upplåtits, fråga är om vederlag för upplåtelsen, byggnads under­

håll eller annat dylikt. Vad som sägs i denna paragraf gäller dock ej

arrende-, hyres- eller bostadsrättstvist.

Ligger fastigheten under flera domstolar eller gäller tvisten flera fas­

tigheter under skilda domstolar, skall tvisten upptagas av den rätt,

under vilken huvuddelen ligger.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekrä fta låtit.

Stockholms slott den 14 maj 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

CARL LIDBOM
(Justitiedep artementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.