SFS 1973:649

730649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973: 649

Utkom från trycket

den 4 juli 1973

)

i

;

ti'

'J

Lag

om ändring i rättegångsbalken;
given Stockholm slott den 5 juni 1973.

' -i

v i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenL funnit gott förordna, att 10 kap. 9 § rättegångsbalken skall ha
nedan angivna lydelse.

10 kap.

9 §- Tvist om arv eller testamente eller om bodelning mellan arvingar
och efterlevande make skall upptagas av den rätt, där den döde skolat

svara i tvistemål i allmänhet.

Tvist om bodelning mellan makar i anledning av boskillnad eller

äktenskapsskillnad skall upptagas av den rätt, där mannen skall svara
i tvistemål i allmänhet, eller, om mannen ej är skyldig att i sådant
mål svara vid svensk domstol, där hustrun svarar i sådant mål.

Finnes i mål, som avses i denna paragraf, ej behörig domstol enligt

vad nu är sagt, upptages målet av Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. �ldre bestämmelser till-

lämpas dock alltjämt i fråga om tvist om bodelning mellan makar i an­

ledning av äktenskaps återgång eller hemskillnad.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 5 juni 1973.

GUSTAF ADOLF
(L. S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

1 Prop. 1973; 32, LU 20, rskr 256.

2 Senaste lyd else 1969: 244.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.