SFS 1982:283

820283.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:283

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

utfärdad den 19 maj 1982.

den 2 juni 1982

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 45 kap. 15 § och 46 kap. 15 § rät­

tegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

45 kap.

46 kap.

15

Uteblir den tilltalade från rättegångstillfälle för huvudförhandling

eller inställer han sig genom ombud då han har förelagts att infinna sig per­

sonligen, skall rätten förelägga nytt vite eller förordna, att han skall hämtas
till rätten antingen omedelbart eller till senare dag.

15

Till huvudförhandlingen skall åklagaren kallas. Biträder målsägan-

den åtalet eller för han eljest talan jämte åklagaren eller skall han höras i
anledning av åklagarens talan, skall ock målsäganden kallas. Skall måls-

! ;

äganden infinna sig p ersonligen, förelägge rätten honom vite.

; i i

Den tilltalade skaJl kallas till huvu dförhandlingen i stämningen eller ge-

; !

nom särskild kallelse. Skall han infinna sig personligen eller krävs det att

!'j!

han på annat sätt är närvarande, skall rätten förelägga honom vite. Om det

i {

finns anledning att anta att den tilltalade inte skulle iaktta ett sådant före-

' j

läggande, får rätten förordna att han skall hämtas till huvudförhandlingen.

> N

Kan målet enligt 46 kap. 15 § komma att avgöras trots att den tilltalade har

[.

inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, skall han i k allelsen er-

'| ^

inras om detta. Rätten förordnar om inställandet av den som är anhållen el-

; |

ler häktad.

J

Om kallande av vittne och sakkunnig gälle vad i 36 och 40 kap. är stad-

i

gat.

'i

f I

' Prop. 1981/82:105, JuU 45, rskr273.

^ Senaste lydelse 1976:1137.

® Senaste lydelse 1964:166,

617

¬

background image

SFS 1982:283

Kan saken utredas tillfredsställande, får målet avgöras trots att den till­

talade har inställt sig endast genom ombud eller har uteblivit, om

1. det inte finns anledning att döma till annan påföljd än b öter, fängelse i

högst tre månader, villkorlig dom eller skyddstillsyn eller sådana påföljder
i förening, ell er

2. den tilltalade, sedan stämning har delgetts honom, har avvikit eller

håller sig undan på sådant sätt att han inte kan hämtas till huvudförhand­

lingen.

I fall som avses i and ra stycket 1 får fängelse ådömas endast om den till­

talade tidigare har uteblivit från ett rättegångstillfälle för huvudförhandling
i målet eUe r då har inställt sig endast genom ombud. Har åtalet efter det ti­

digare rättegångstillfället utvidgats till att avse ytterligare gärning, får
fängelse ådömas endast om anledning fanns att döma till fängelse för de
gärningar som åtalet avsåg innan det utvidgades.

Med de påföljder som anges i andra stycket 1 skall likställas förordnande

enligt 34 kap. 1 § första stycket 1 brotts balken. Detta gäller dock inte, om i
samband med fö rordnandet villkorligt medgiven frihet från fängelsestraff
skall förklaras förverkad i fråga om en strafftid som överstiger tre måna­
der.

1 fall som avses i andra stycket 2 får målet avgöras även om den tilltalade

inte har delgetts kallelse till förhandlingen.

Rättegångsfrågor får avgöras trots att den tilltalade har uteblivit.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.