SFS 1982:201

820201.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1982:201 Lag

Utkom från trycket

den 20 april 1982

fl.

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den I april 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 21 kap. 3 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

21 kap.

3 § Vid sin talans förberedande och utförande må den misstänkte biträ­

das av försvarare.

Försvarare utses av den misstänkte. �r den misstänkte under aderton år

eller sinnessjuk eller sinnesslö, utses försvarare av den som har vårdnaden

om honom. Har den misstänkte för sig ställt rättegångsombud, anses om­
budet som försvarare.

En person får inte vara försvarare, om han har eller har haft uppdrag åt

den misstänkte eller ekonomiska förbindelser med de nne och omständig­

heterna är ägnade att minska förtroendet för hans förmåga att iaktta vad
som åligger en försvarare enligt 7 § första stycket. Om försvarare gäller i
övrigt 12 kap. 2 -5 §§ samt 6 § andra stycket.

Har den misstänkte ej utsett försvarare eller avvisas av honom utsedd

försvarare och finnes på grund av sakens beskaffenhet eller eljest hans rätt

icke kunna utan biträde tillvaratagas, skall offentlig försvarare förordnas

för honom. �r den misstänkte anhållen eller häktad, skall även eljest, om

han begär det, offentlig försvarare förordnas.

Denna lag träder i kraft den I juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck
(Justitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:57, JuU 34, rskrI81.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.