SFS 1974:1067

741067.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:1067 Lag

utkom fran trycket

oiTi ändHng i rättegångsbalken;

utfärdad den 29 november 1974.

den 14 januari 1975

Kungl. Majrt förordnar med riksdagen' att 27 kap. 7 § rättegångs­

balken skal! ha nedan angivna lydelse.

27 kap.

7§ Då rätten förordnar om beslag eller fastställer verkställt beslag,
skall, om ej åtal redan väckts, rätten utsätta den tid. inom vilken åtal
skall väckas. Denna må ej bestämmas längre, än som finnes ound­
gängligen erforderligt.

1 annat fall än som avses i första stycket skall åtal väckas inom en

månad, sedan beslaget v erkställdes, om ej den beslagtagna egendomens
värde understiger ettusen kronor.

Finnes tid. som avses i första eller andra stycket, otillräcklig, må

rätten om framställning därom göres före tidens utgång, medgiva

förlängning av tiden.

2258

Denna lag träder i kraft den I juli 1975.

CARL GUSTAF

' fVop, 1974: 124, JuU 29. rskr 298,

LENNART GEIJHR

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätt

Viktiga lagar inom processrätt

JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.