SFS 1975:403

750403.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:403

Lag

Utkom från trycket

om ändring 1 rättegångsbalken;

utfärdad den 5 juni 19 75.

den 1 7 juni 1975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att i rättegångsbalken skall

införas en ny parag raf, 27 kap. 14 a §, av nedan angivna lydelse.

796

' Prop. 1975:106, JuU 23. rskr213.

. K ''(j

¬

background image

27 kap.

SFS 1975: 403

14 a § Kan föremål skäligen antagas vara förverkat enligt 36 kap. 3 §

brottsbalken, må det tagas i beslag. Härvid äga bestämmelserna i de tta

kapitel om beslag motsvarande tillämpning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975 .

På regeringens vägnar

CARL LIDBOM

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.