750240.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:240

om ändring i rättegångsbalken;

Utfärdad den 7 maj 1975.

^ J""' '975

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 5 kap. 1 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.
' Prop. 1975:19, JuU 12, rskr 90.

373

.

V'

7^7.

¬

background image

SFS 1975: 240

5 kap.

1 §2 Förhandling vid domstol skall vara offentlig.

Kan det antagas, att vid f örhandling skall förekomma något, som är

stötande för anständigheten och sedligheten, eller att till följd av

offentligheten något kan uppenbaras, som med hänsyn till rikets
säkerhet bör hållas hemligt för främmande makt, äge rätten förordna,
att förhandlingen skall hållas inom stängda dörrar. Förordnande, som

nu sagts, må ock meddelas, om anledning förekommer, att till följd av

offentligheten yrkeshemlighet skulle röjas.

I mål om ansvar för utpressning, brytande av post-, eller

telehemlighet, intrång i förvar eller olovlig avlyssning samt i mål om

ersättning för skada i anledning av sådant brott må rätten förordna, att
förhandling skall hållas inom stängda dörrar, om rätten finner att
offentligheten skulle vara till men för enskild. Förhandling, som under

förundersökning i brottmål äger rum vid domstol, skall hållas inom

stängda dörrar, om den misstänkte begär det eller rätten finner, att
offentligheten skulle vara till men för utredningen. I brottmål skall, när
skäl äro därtill, förhandling som angår personundersökning,

sinnesundersökning eller annan utredning rörande den tilltalades

levnadsomständigheter och personliga förhållanden i övrigt, äga rum
inom stängda dörrar.

Förhör med den som är under femton år eller lider av

sinnessjukdom,

sinnesslöhet

eller

annan

rubbning

av

själsverksamheten må hållas inom stängda dörrar.

�r eljest för särskilt fall föreskrivet, att förhandling må hållas inom

stängda dörrar, vare det gällande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Per Jermsten

(Justitiedepartementet)

^ S enaste lydelse 1964:166.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.