SFS 1976:567

760567.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:567

Lag

r J f'

t: '

⬢'

I (

r

y-

i

ifl

Utkom från trycket

den 13 juli 1976

1154

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om rättegångsbalken"

dels att 30 kap. 14 § och 45 kap. 18 § skall upphöra att gälla,

dels att 17 kap. 7, 8 och 9 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

17 kap.

7 § Dom skall avfattas skriftligen och i skilda avdelningar angiva:

1. domstolen samt tid och ställe fö r domens meddelande;

2. partema samt deras ombud eller biträden;
3. domslutet;
4. partemas yrkanden och invändningar samt de omständigheter, varå

de grundats; samt

5. domskälen med uppg ift å vad i målet är be visat.

Högre rätts dom skall, i den mån det finnes erforderligt, innehålla redo­

görelse för lägre rätts dom.

�ger part fullfölja talan mot dom eller söka återvinning, skall i domen gi­

vas tillkänna, vad han därvid har att iakttaga. Om underrättelse, som tillika

skall meddelas i hovrätts dom, stadgas i 54 kap. 14 §.

8 §⬢'' Tredskod om, dom, varigenom kärandens talan bifalles på grund av
svarandens medgivande, samt dom, varigenom högre rätt fastställer lägre

rätts dom, må utfärdas i förenklad form.

9 §" Innan dom beslutas, skall överläggning hållas.

Då huvudförhandling ägt rum, skall samma eller sist nästa helgfria dag

överläggning hållas och, om det kan ske, dom beslutas och avkunnas. Er­

fordras på grund av målets beskaffenhet rådrum för domens beslutande el­

ler avfattande, må rätten besluta anstånd därmed; domen skall dock, om ej

synnerligt hinder möter, skriftligen avfattas och meddelas inom två veckor

efter förhandlingens avslutande. Avkunnas ej domen vid huvudförhand-

' Prop. 1975/76:191, JuU47. rskr395.

" Senaste lydelse av

30 kap. 14 § 19 74:573

45 kap.18 § 1974:573.

^ Senaste lydelse 1974: 573.

* Senaste lydelse 1973:240.

¬

background image

lingen, ska ll den avkun nas vid annat rättens sammanträde eller ock med-

SFS 1976:567

delas genom at t den hålles tillgänglig å rättens kansli; vid hu vudförhand­

lingen skall underrättelse givas om tiden och sättet för domens meddelan­
de.

Vad nu sagts om måls avgörande efter huvudförhandling gälle ock, då

mål avgöres vid sam manträde för muntlig förberedelse.

Avgöres eljest mål utan huvudförhandling, skall, så snart ske kan, över­

läggning hållas samt domen beslutas, skriftligen avfattas och meddelas.
Meddelandet skall sk e genom att domen hålles tillgänglig å rättens kansli.

Underrättelse om tiden f ör meddelandet skall senast samma dag avsändas

till partema.

Avkunnande av dom må ske genom återgivande av domslutet och skälen

jämte meddelande av fullföljdshänvisning.

Har skiljaktig mening förekommit, skall denna meddels partema på sam­

ma tid och sät t som domen.

När mål avg jorts, skall skriftlig underrättelse om utgången i målet sna­

rast givas parterna.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1977, då lagen (1974:802) om för­

söksverksamhet med avfattande av dom och slutligt beslut i tvistemål en­

ligt formulär skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Trygve Hellners
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.