SFS 1976:602

760602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:602

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den 20 juli 1976

Utfärdad den 23 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 7 kap. 4 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

7 kap.

4

Allmän åklagare vid underrätt och hovrätt är statsåklagare eller

distriktsåklagare.

Riksåklagaren är dock allmän åklagare vid underrätt och hovrätt i mål

om ansvar eller enskilt anspråk på grund av brott som i utövningen av

tjänsten eller uppdraget har begåtts av

1. den som innehar eller uppehåller sådan ordinarie domartjänst eller

tjänst som byråchef eller därmed jämställd eller högre tjänst vid statlig
myndighet eller annan tjänst som omfattas av 15 kap. 4 § lagen (1976:600)

om offentlig anställning;

2. ledamot av domstol eller central statlig förvaltningsmyndighet, som ej

är anställd hos staten; eller

3. krigsman, som bestrider regementschefs eller därmed likställd eller

högre tjänst.

Allmän åklagare vid högsta domstolen är riksåklagaren.
Har talan till högsta domstolen fullföljts allenast av enskild part. må

åklagartalan där. efter riksåklagarens förordnande, föras av lägre åklagare.

Närmare bestämmelser om fördelningen av uppgifterna mellan åklagar­

na meddelas i de för dem gällande instruktionerna.
' Prop. 1975/76: 105 (bil. 2). InU 45 . rskr404.

^ Senaste lydelse 1975 :670.

1219

¬

background image

SFS 1976: 602

Denna lag träder i kraft den i januari 1977.

På regeringens vägnar

ERIK HOLMQVIST

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

penna'

001

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.