SFS 1977:1145

771145.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:1145

om ändring i rättegångsbalken;

utkom från trycket

den 3 januari 1978

utfärdad den 19 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 10 kap. 10 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

10 kap.

10 §2 Tvist om äganderätt eller nyttjanderätt till fast egendom, om rätt

till se rvitut eller annan särskild rätt till egendomen eller om besittning av

egendomen skall upptagas av rätten i den ort, där fastigheten är. Lag

samma vare, om tvisten rör skyldighet för ägare eller innehavare av
egendomen att fullgöra något, som åligger honom i denna egenskap, eller,

då nyt tjanderätt eller annan särskild rätt till egendomen upplåtits, fråga är

om vederlag för upplåtelsen, byggnads underhåll eller annat dylikt. Vad

som sägs i d enna paragraf gäller dock ej arrende-, hyres- eller bostads­

rättstvist.

Tvist med anledning av tillfällig upplåtelse av nyttjanderätt till mark

eller hus eller del av hus för uppställning av fordon skall vid tillämpning av

paragrafen ej anses som arrende- eller hy rest vist.

Ligger fastigheten under flera domstolar eller gäller tvisten flera fastig­

heter under skilda domstolar, skall tvisten upptagas av den rätt, under
vilken huvuddelen ligger.

' Prop. 1977/78:67, JuU 15, rskr 1 06.

^ Senaste lydelse 1971:480.

'-5^'

¬

background image

SFS 1977:1145

�

1

Denna lag trä der i kraft den 1 mars 1978. I mål som har anhängiggjorts

^

före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lamb e

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.