SFS 1977:1020

771020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 22 dec. 1977

Lag

SFS 1977:1020

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 15 december 1977.

Enligt riksdagens besluf föreskrives att 36 kap. 5 och 8 §§, 37 kap. 5 §

samt 49 kap. 4 § rättegångsbalken skal! ha nedan angivna lydelse.

36 kap.
5 §2 Ej må någon hör as som vittne angående något, som han enligt lag el­
ler annan författning är pliktig att hemlighålla med mindre den, till vilkens
förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill.

Ej heller eljest må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjukskö­

terska, kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, lands­

tingskommun, församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden
höras angående något, som på grund av denna deras ställning förtrotts dem

eller de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag medgivet eller
den, till vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne om

vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre parten medgi­
ver, att det må y ppas.

Utan hinder av vad i and ra eller tredje stycket sägs vare annan än för­

svarare skyldig att avgiva utsaga i mål angående brott, för vilket icke är
stadgat lindrigare straff än fängelse i två år.

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom annat trossamfund är svenska kyrkan eller den som i sådant

samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något,
som han vid hemligt sk riftermål eller under därmed jämförliga förhållan­

den er farit.

Att den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3 § t ryckfrihetsförordningen

eller 9 § radio ansvarighetslagen (1966; 756) i vissa fall må utan hinder där­
av höras som vittne om förhållande som tystnadsplikten avser, därom
stadgas i nämnd a lagrum.

8 § Rätten må förelägga den som skall höras som vittne att, innan han in­
finner sig för avgivande av vittnesmål, uppliva sin kunskap om vad vittnes­

förhöret gäller genom att granska för vittnet tillgängliga räkenskapsböcker,
anteckningar eller andra handlingar eller besiktiga plats eller föremål, om
sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för vittnet.

Om rätten enligt 3 kap. 3 § 5 tryckfrihetsförordningen eller 9 § första

stycket 5 radioansvarighetslagen (1966:756) skall pröva huruvida någon,
som är pliktig att hemlighålla uppgift som där avses, likväl må höras som

vittne därom, inhämte rätten först, om ej särskilda skäl föranleda annat,
yttrande från företag, hos vilket han har erhållit vetskap om uppgiften.

' Prop. 1977/78; 62, KU 20, r.sk r 78.

^ Senaste lydelse 1975:670.

2297

¬

background image

\

SFS 1977:1020

37 kap.

'

5 § Beträffande förhör med part under sanningsförsäkran skall i övrigt

vad i 36 kap. 5 och 6 §§, 7 § första stycket, 8 § andra stycket samt
15-18 §§ är stadgat om vittnesförhör äga motsvarande tillämpning.

49 kap.

4

Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt,

om rätten

1. avvisat ombud, biträde eller försvarare:

2. ogillat tredje mans yrkande att fä som intervenient deltaga i rätte­

gången;

3. förelagt part eller annan att förete skriftligt bevis eller att tillhanda­

hålla föremål för syn eller besiktning eller ock enligt 3 kap. 3 § 5 tryckfri­

hetsförordningen eller 9 § första stycket 5 radioansvarighetslagen
(1966:756) funnit de t vara av synnerlig vikt att där avsedd uppgift lämnas

vid vitt nesförhör eller förhör med part under sanningsförsäkran:

4. utlåtit sig angående ådömande av förelagt vite eller häkte eller om an­

svar för förseelse i rätte gången eller angående skyldighet för någon, som

ej är part eller intervenient, att gottgöra i rättegången vållad kos tnad;

5. utlåtit sig angående ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträd e, försvarare,
vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient;

6. utlåtit sig i tvistemål angåen de kvarstad, skingringsförbud eller annan

handräckning eller i brottmål angående häktning eller åtgärd, som avses i

25-28 kap.; eller

7. avslagit begäran om rättshjälp eller om ersättning eller förskott till

part, som åtnjuter sådan förmån, eller avslagit begäran om biträde eller

försvarare eller till sådant uppdrag förordnat annan, än part föreslagit.

Särskild talan skall föras genom besvär. �r fråga om beslut, som avses i

I, 2, 3 eller 7, åligge den som vill föra talan att, om beslutet meddelas vid

sammanträde för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den

dag, då han erhöll del därav, anmäla missnöje: försummas det, äge han ej

vidare rätt till talan. Rätten pröve genast, om anmälan rätteligen gjorts.

Denna lag trä der i kraft den 1 januari 1978.

På re geringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

2298

^ Senaste lydelse 19 72:430.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.