SFS 1979:166

790166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:166

Lag

Utkom från trycket

den 9 maj 1979

426

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens besluU föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 1 kap. 2 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1969: 244) om änd­

ring i rättegångsbalken skall upphöra att gälla.

1 kap.
2

I tingsrätt skola finnas lagman och, om regeringen inte bestämmer

annat, en eller flera rådmän. I de tingsrätter som regeringen bestämmer
skola också finnas en eller flera chefsrådmän. Lagman, chefsrådman och

rådman skola vara lagfarna.

Tingsrätt må vara delad i avdelning ar. Ordförande på avdelning är lag ­

mannen eller en chefsrådman.

Vid tingsrätt skall finnas kansli, som hålles öppet för allmänheten å be­

stämda tider.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79: 86. JuU 27, rskr 216,

^ Senaste lydelse 1969:244.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.