SFS 1979:681

790681.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:681 Lag

Utkom från trycket

den 17 juli 19 79

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 5 juli 1979 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 29 kap. 2 och 3 §§ samt 51 kap.

25 § rättegå ngsbalken skall ha nedan angivna lydelse.

29 kap.

2 §2 �ver fråga, som hör till rättegången, skall röstas särskilt.

�r fråga om ansvar för flera brott, skall, om det erfordras, först i fråga

om varje brott omröstning ske, huruvida den tilltalade är skyldig till brot­

tet, och därefter omröstning angående påföljden företagas. Uppkommer

fråga, huruvida ett eller flera brott föreligga, skall ock därom röstas sär­
skilt.

Förekomma vid omröstning angående påföljden skiljaktiga meningar,

huruvida annan påföljd än straff eller sådan påföljd jämte böter eller

skyddstillsyn jämte fängelse enligt 28 kap. 3 § b rottsbalken skall ådömas,

skall, om det erfordras, särskild omröstning ske om varje mening av nu
angiven innebörd, beträffande vilken yrkande framställes av någon av de

röstande. Vad nu sagts gälle ock frå ga, huruvida påföljd skall eftergivas el­

ler huruvida tilltalad skall vara fri från påföljd på den grund att han begått

brottet under inflytande av själslig abnormitet. Blir sådan mening ej gällan­

de, skall särskild omröstning ske om straff.

Föreligga skilda meningar om storleken av böter som ådömas jämte an­

nan påföljd än straff, om längden av fängelsestraff som enligt 28 kap. 3 §

brottsbalken ådömes jämte skyddstillsyn, om särskilda föreskrifter vid

skyddstillsyn eller om minsta tid för internering, skall, om det erfordras,
särskild omröstning därom företagas.

Har någon vid tidigare omröst ning varit emot det slut, vari de flesta stan­

nat, vare han skyldig att deltaga i senare omröstning; vid omröstning angå­

ende ådömande av straff eller beträffande fråga, huruvida påföljd skall ef­

tergivas eller huruvida tilltalad skall vara fri från påföljd på den grund att

1732

' Prop. 1978/79: 212. JuU 38 . rskr 408.

-Senaste lydelse 1964: 166.

¬

background image

han b egått brottet under inflytande av själslig abnormitet, skall dock den

som tidigare röstat för den tilltalades frikännande anses hava biträtt den
för den tilltalade lindrigaste meningen.

SFS 1979:681

3

Yppas i tingsrätt, då rätten består av en lagfaren domare och nämnd,

annan mening än ordförandens och förena sig minst fyra eller, då i nämn­
den äro endast fyra, minst tre nämndemän om skälen och slutet, gälle
nämndens mening; i annat fall gälle ordförandens.

Yppas, då tingsrätten består av två lagfarna domare och nämnd, annan

mening än sådan som omfattas av de lagfarna domarna och förena sig, när

sex sitta i n ämnden, minst fem och eljest minst fyra nämndemän om skälen

och slutet, gälle nämndens mening. I annat fall gälle d en mening som om­
fattas av de lagfarna domarna. Förena sig dessa ej om en mening, gälle av
deras meningar den som biträdes av de flesta av nämndemännen eller, om
lika många biträda vardera meningen, den som är lindrigast; kan ej någon

mening anses som lindrigare, gälle ordförandens. Om det erfordras, sker i

fall som nu avses fortsatt omröstning inom nämnden för att utröna hur

många som bi träda vardera meningen.

Vid om röstning i an nat fall gälle den mening, som omfattas av mer än

hälften av ledamöterna. Har någon mening erhållit hälften av rösterna och

är denna den lindrigaste, gälle den meningen; vid särskild omröstning, hu­

ruvida villkorlig dom skall meddelas eller skyddstillsyn, skyddstillsyn jäm­
te fängelse enligt 28 kap. 3 § brottsbalken eller internering ådömas eller

förordnande meddelas om överlämnande till särskild vård, så ock eljest, då
ej någon men ing kan anses som lindrigare, gälle dock den mening, som er­

hållit hälften av rösterna och bland dem ordförandens.

51 kap.

25 §" Ej må hovrätten i anledning av den tilltalades talan eller talan, som
av åklagare föres till han s förmån, döma till brottspåföljd, som är att anse
såsom svårare än den, vartill underrätten dömt. Har den tilltalade av un­
derrätten dömts till fängelse, äge hovrätten förordna om villkorlig d om,
skyddstillsyn, internering eller överlämnande till särskild vård, så ock jäm­
te villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till vård enligt barna­

vårdslagen döma till böt er ävensom jämte skyddstillsyn döma till fängelse

enligt 28 kap. 3 § brottsbalken. Har underrätten meddelat förordnande
som nu sagts, äge hovrätten döma till annan påföljd.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På regeringens vägnar

JAN-ERiK WIKSTR�M

^ Senaste lydelse 1976:560.

Senaste lydelse 1964:166.

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

1733

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.