SFS 1980:378

800378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:378

Lag

Utkom från trycket i

om ändring i rättegångsbalken;

den I6 juni 1980

640

utfärdad den 5 juni 198 0.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 kap. 21 § rättegångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

24 kap.

21 § Domes den misstänkte för brottet och är han häktad, pröve räiKn
en igt de i detta kapitel angivna grunderna, huruvida han skall i häkte av'
da att domen vinner lag a kraft; är den misstänkte å fri fot, m å rätten rot-

ordna, att han skall häktas.

Vid tillämpning av första stycket skall bestämmelserna i detta kapitri«J

ntng av den, som skäligen kan befaras undandraga sig s traff- P

ävr^n ;

I\cui ucioidö uiiuauuittfe" -.o

. . .

råga om den som skäligen kan befaras undandraga sig u tvis" -⬢

'979/80:96. AU 27, rskr 378.

3.

stal'
terh

4

lage
sair

5

Ung

6

(191

mit

7

het.
Van

läi {

ger

'Sc

41-

¬

background image

IJ�

Pörordnnndct om häktning gälle r dock ej under tid då den dömde avtjänar

frihetsberövande påföljd som har ådömts honom i må let.

SFS 1980:378

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

på regeringens vägnar

HAKAN WI NBERG

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

. /

r

-ar.r-r

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.