SFS 1981:510

810510.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:510

Lag

ir.

Utkom från trycket

ooi äedriEig 1 rättegångsbalken;

den 1 8 juni 1981

utfärdad den 4 juni 198 1.

It^

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 36 kap. 5 och 8§§ samt 49 kap.

f[

4§ rättegångsbalken skall ha nedan angivna lydelse .

"EQ

856

2 Senaste lydelse 1980: 101.

16

36 kap.

5

Den som till följd av 2 kap. I eller 2 § eller 3 kap. 1 § sekretesslagen

(1980: 100) eller bestämmelse, till vilken hänvisas i något av dessa lagrum,

ej äger lämna uppgift må ej höras som vittne därom utan tillstånd från d en

myndighet i vars verksamhet uppgiften har inh ämtats.

' Prop. 1980/81: 84 och 164, KU 1980/81: 24, rskr 1980/81:363.

t'

¬

background image

Ej heller må advokat, läkare, tandläkare, barnmorska, sjuksköterska,

SFS 1981:510

kurator vid familjerådgivningsbyrå, som drives av kommun, landstings­
kommun, församling eller kyrklig samfällighet, eller deras biträden höras

angående något, som på grund av de nna deras ställning förtrotts dem eller
de i samband därmed erfarit, med mindre det är i lag medgivet eller den, till

vilkens förmån tystnadsplikten gäller, samtycker därtill.

Rättegångsombud, biträde eller försvarare må ej höras som vittne om

vad för uppdragets fullgörande förtrotts honom, med mindre parten medgi­
ver, att det må yppas.

Utan hinder av vad i andra eller tredje stycket sägs vare annan än för­

svarare skyldig att avgiva utsaga i mål a ngående brott, för vilket icke är
stadgat lindrigare straff än fängelse i två år .

Om tystnadsplikt för präst inom svenska kyrkan är särskilt stadgat.

Präst inom an nat trossamfund än svenska kyrkan eller den som i såd ant

samfund intager motsvarande ställning må icke höras som vittne om något
som han vid enskilt skriftermål eller under själavårdande samtal i övrigt

har erfarit.

Den som har tystnadsplikt enligt 3 kap. 3§ tryckfrihetsförordningen, 9§

radioansvarighetslagen (1966:756), 1 § lagen (1978:480) om ansvarighet i

försöksverksamhet med n ärradio eller 11 § lagen (1981:509) om ansvarig­

het för radiotaltidningar får höras som vittne om förhållanden som tyst­
nadsplikten avser endast i den mån det föreskrivs i nämn da paragrafer.

8

Rätten må förelägga den som skall höras som vittne att, innan han

infinner sig för avgivande av vittnesmål, uppliva sin k unskap om vad vi tt­

nesförhöret gäller genom att granska for vittnet tillgängliga räkenskaps­
böcker, anteckningar eller andra handlingar eller besiktiga plats eller före­
mål, om sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för vittnet.

Om rätten enligt 3 kap. 3 § 5 tryckfrihetsförordningen, 9§ första stycket

5 radioansvarighetslagen (1966: 756) eller 11 § 5 lagen (1981: 509) om ansva­

righet för radiotaltidningar skall pröva om någon, som är skyldig att hem­

lighålla en uppgift som avses där, ändå får höras som vittne därom, skall

rätten först, om inte särskilda skäl föranleder annat, inhämta yttrande från

det företag, hos vilket han har erhållit vetskap om uppgiften.

49 kap.

4

Talan mot underrätts beslut under rättegången skall föras särskilt,

om rätten

1. avvisat ombud, biträde eller försvarare;

2. ogillat tredje mans yrkande att fä som intervenient deltaga i rätte­

gången;

3. förelagt en part eller någon annan att förete skriftligt bevis eller att

tillhandahålla föremål för syn eller besiktning eller också enligt 3 kap. 3 § 5

tryckfrihetsförordningen, 9§ första stycket 5 radioansvarighetslagen
(1966:756) eller II § 5 lagen (1 981: 509) om ansvarighet för radiotaltidning-

^ Senaste lydelse 1977: 1020.

^ Senaste lydelse 1979:242.

^57

¬

background image

SFS 1981:510

\

ar funnit det vara av synnerlig vikt att en uppgift som avses där lämnas vid

vittnesförhör eller förhör med en part un der sanningsförsäkran;

4. utlåtit sig angående ådömande av förelagt vite eller häkte eller om an­

svar för förseelse i rättegången eller angående skyldighet för någon, som ej

är part eller intervenient, att gottgöra i rättegången vållad k ostnad;

5. utlåtit sig an gående ersättning eller förskott av allmänna medel till

målsägande eller angående ersättning eller förskott till biträd e, försvarare,
vittne, sakkunnig eller annan, som ej är part eller intervenient;

6. utlåtit sig i tvistemål angående kvarstad eller annan åtgärd enligt 15

kap. eller i brottmål angående häktning eller åtgärd, som avses i 25 -28

kap.;

7. avslagit begäran om biträde eller försvarare eller till sådant uppdrag

förordnat annan än part föreslagit;

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 5 eller 7 i fråga som gäller allmän

rättshjälp; eller

9. avslagit begäran om rättshjälp å t misstänkt i brottmål eller om ersätt­

ning eller förskott till pa rt, som åtnjuter sådan förmån.

Särskild talan skall föras genom besvä r. �r fråga om beslut, som avses i

1,2,3,7,8 eller 9, åligge den som vill föra talan att, om beslutet meddelats
vid sammanträde för förhandling, genast och eljest inom en vecka från den

dag, då han erhöll del dä rav, anmäla missnöje; försummas det, äge han ej

vidare rätt till talan. Rätten pröve genast, om anmälan rätteligen gjorts.

Denna lag träder i kraft såvitt avser 49 kap. 4 § första stycket 6 den 1 ja­

nuari 1982 och i övrigt den 1 juli 19 81.

1 fråga om skingringsförbud som har meddelats före den 1 januari 1982

tillämpas vad som är föreskri vet om kvarstad.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Hans Corell

(Justitiedepartementet)

P

riil

I?'

L.

Il

P

it

c

t V <i

i Si:

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.