SFS 1981:22

810022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:22

Lag

Utkom från trycket

om ändring i rättegångsbalken;

den 27 januari 1981

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 51 kap. 25 § rättegångs balken^

orden "enligt barnavårdslagen" skall bytas ut mot "inom socialtjänsten".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBERG

Peter Löfmarck

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 130 .

Senaste lydelse av 51 kap. 25 § 1979:681.

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.