SFS 1981:1289

811289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1289 Lag

Utkom från trycket

den 28 december 1981

om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs att 21 kap. 10 § rätte gångsbalken

skall ha nedan angivna lydelse.

21 kap.

10 §2 Offentlig försvarare har rätt till skälig ersättning av allmänna medel
for arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. Vid bedömning­
en av vad som är skäl igt arvode skall uppdragets art och omfattning beak­

tas. Hänsyn skall också tas t ill andra omständigheter av betydelse, såsom

den skicklighet och den omsorg som uppdr aget har utförts med sa mt den

tid som har lagts ned på up pdraget.

Regeringen eller myndighet som regering en bestämmer fastställer taxa

som skall tillämpas vid b estämmande av ersättningen.

Offentlig försvarare får inte förbehål la sig ytterlig are ersättning av den

misstänkte. Om så ändå har skett, är förbehållet utan verkan.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Peter Löfmarck

(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1981/82:28, JuU 19, rskr 105.

^ Senaste lydelse 1979:289.

fr'

⬢"0

c::

LIJE

Cili f

E�:'

Qa

¬

Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.